Menu Close

Mokyklėlė „Pumpurėliai“

 

Mokyklėlė PUMPURĖLIAI 2024 m. planas

 

PATVIRTINTA
Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“
direktoriaus 2022 m. gruodžio 27 d.
įsakymu Nr.V-77

Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“
mokyklėlės „Pumpurėliai“
veiklos programa

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

    Kai buvome maži, pasaulis atrodė didelis, paslaptingas. O kiek klausimų-klausimėlių kirbėjo mūsų mažose galvytėse… O ar sumažėjo klausimų, kai tapome suaugusiais? Ar žinome atsakymus į mūsų vaikų klausimus? Kas pataria, pamoko, padrąsina, parodo, kaip elgtis su savo vaikais, kaip juos auklėti, kad ateityje jie būtų sėkmingais suaugusiais?
Kurdamos šį planą, Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ pedagogės vadovavosi „Ankstyvojo ugdymo vadovu“, kurio paskirtis – „atkreipti tėvų ar kitų globėjų dėmesį į ankstyvojo amžiaus vaiko svarbiausius poreikius; aptarti augimą skatinančias sąlygas; atskleisti dvasią ir protą žadinančias jėgas“. Muzikiniai kūrinėliai paimti iš „Etninės kultūros ugdymo metodinių rekomendacijų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams“.
Mokyklėlėje „Pumpurėliai“ pedagogės sudarys sąlygas Jūsų mažyliams kurti, pažinti, bendrauti, eksperimentuoti. Jūsų, mieli suaugusieji, meilė ir nuolatinis dėmesys, emocinis ryšys, bendra veikla su mažyliu ir pedagogių kompetentingai organizuota veikla skatins savimi pasitikinčios asmenybės augimą.
Kiekvienas tėtis, mama ar kitas vaiką ugdantis suaugusysis atiduoda savo vaikams labai daug, bet kartais atsiranda pojūtis, kad nebėra, ką duoti. Iš naujo reikia prisipildyti ramybės ir meilės, žinių ir …pusiausvyros.
      Mokyklėlė „Pumpurėliai“ – tai galimybė:
• vaikui sėkmingiau adaptuotis, pradėjus lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigą;
• sužinoti naudingų ir praktiškų patarimų, kaip palaikyti artimą ryšį su vaiku;
• pasidalinti savo, kaip Mamos, Tėčio, Močiutės, Senelio patirtimi;
• atrasti naujų idėjų ir kasdien vis labiau džiaugtis savo vaikais;
• maloniai pabendrauti bendraminčių rate, susirasti naujų pažinčių;
• atitrūkti nuo kasdienybės.

     Mokyklėlę lankantys suaugusieji turi teisę siūlyti idėjas, rekomenduoti veiklos su vaikučiais turinį arba patys pravesti norimą veiklą. Kviečiame dalintis gerąja patirtimi. Juk gyvenimas suteikia žmogui galimybę mokytis, vėliau įgytas žinias taikyti, vėl mokytis, dalintis patirtimi.

II SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

    Tikslas: sudaryti sąlygas ir siekti vaiko asmenybinės, emocinės, socialinės, kalbos, kūrybiškumo, judėjimo, pažinimo raidos.
    Uždaviniai:
– skatinti savojo „aš“ suvokimą;
– sudaryti galimybę vaikui patirti meninės raiškos, garsų, judesių įvairovę;
– sudaryti sąlygas pirmajai meninei patirčiai, skatinant emocingą vaiko atsaką į tai, kas gražu ir gera;
– plėtoti vaiko žodyną kalbinant, dainuojant;
– padėti patirti bendravimo su kitais vaikais džiaugsmą, atrasti tinkamo elgesio, jausmų išreiškimo būdus, pajusti kitų nuotaiką;
– garantuoti vaikui emocinį saugumą;
– padėti vaikui reikšti emocijas kitiems asmenims įvairiais būdais: paskatinti pasakyti žodį, parodyti tai veido mimika, paglostyti;
– padėti ugdytis savarankiškumą ir savikontrolę;
– tenkinti judėjimo poreikį, palaikyti sudėtingo judesio eksperimentavimą.

III SKYRIUS
UGDYMO TURINYS, METODAI, PRIEMONĖS

    Ugdymo(si) turinys – ką vaikas ugdosi, kokias vertybines nuostatas, gebėjimus, patirtį įgyja veikdamas (žaisdamas, judėdamas, bendraudamas ir t.t.), pažindamas bei kurdamas. Ką vaikams, orientuodamasis į darbo patirtyje išryškėjusius vaikų poreikius, pasiūlys pedagogas, galima numatyti iš anksto, o kokią patirtį atsineš konkretus vaikas, jį palydintys suaugusieji, atsiskleis tik ugdymo(si) proceso metu. Todėl šiame plane numatytas ugdymo turinys nėra baigtinis, jis turi būti suprantamas kaip vaiko patirčiai atviras turinys ir nuolat papildomas bei keičiamas jį įgyvendinant.
Pedagogės atsimena, kad ugdant vaiką, būtina saugoti jo autonomiškumą ir saviraišką, plėtoti bei skatinti jo savarankiškumą mąstant, ieškant ir atrandant, puoselėti vaiko, kaip kūrybingos asmenybės vertę. Todėl būtina nuolat gilintis į kiekvieno vaiko būsenas, jo savitą intelektą ir kūrybinę veiklą.

MENINĖ VEIKLA

Turinys  Veiksenos Laukiami rezultatai Priemonės
 Pasisveikinimas:
• Laba diena – pasisveikinimas su visais vaikais, su kiekvienu vaiku.
• Dainelė, kurios metu pasisveikinama pirštukais, delniukais, nosytėm, žandukais.
Bendrauti, nusišypsoti, dainuoti, atlikti judesius.  Reaguos šypsniu, sukaups dėmesį, atsipalaiduos, pasiruoš veiklai.
Lietuvių liaudies dainos:
„Raina katytė“, „Atvažiavo meška“; J. Žemai-čiūnienės dainos: „Aš mergytė“, „Vir vir vir pelytė“. 
Atlikti rankų judesius pagal dainelės žodžius; žaisti su žaislu.  Kartos dainelės žodelius, atliks judesius su savimi, su žaislu; turtins žodyną.  Žaislas – katė.
 Imitaciniai žaidimai: „Katytė prausiasi“, „Katytė gaudo pelę“, „Šuniukas loja“, „Pelytė slepiasi“, „Kiškelis šokinėja“, „Miau katytė“. Mėgdžioti suaugusiųjų veiksmus, kartoti garsažodžius, žaisti – imituoti su žaislais. Seks suaugusiųjų judesius, reaguos į tariamus garsus ir juos pakartos, mokysis sukaupti dėmesį. Skarelės, žaislai.
Pirštukų muzikiniai žaidinimai:                   „Viru viru košę“, „Katu, katu, katučių“, „Kopūstų rauginimas“, „Aš gaidžiukas“, „Trys pirštukai, „Ratas“. Vienos rankutės rodomuoju pirštuku sukti ratuką kitos delne; judinti ir pavadinti vaiko rankytes, pirštelius, kutenti pilvuką. Lavės pirštukų smulkieji raumenys; vaikutis džiaugsis, pradės suvokti kūną, jo dalis.
Kėkavimai „Kic, kic, Kamajuos“, „Kėku kėku, meška vežė šėką“. Judėti kartu su suaugusiuoju.  Pajus kėkavimo ritmą, savo emocijas išreikš mimika, balsu.
Dainelės „Du gaideliai“, „Tindi rindi riuška“, „Jei patinka ši dainelė, daryk taip“, „Katu katu katutes“. Klausytis įrašo, kartu su suaugusiuoju groti barškučiais, būgneliais. Pajus muzikos ritmą, sies jį su judesiu.  Barškučiai, būgneliai, muzikos įrašas.
 Lopšinės: „A-a, a-a, liūli“, „Kiškių lopšinė“. Kartu su suaugusiuoju dainuoti ir supti žaislą; tai kartoti keletą kartų. Lavės muzikinė klausa, ritmo pajautimas, turtės žodynas. Minkšti žaislai, lėlės.
Žaidinimas „Mylu mylu“. Kartu su suaugusiuoju dainuoti ir atlikti judesius. Lavės muzikinė klausa, ritmo pajautimas.

  KALBA

Turinys  Veiksenos Laukiami rezultatai  Priemonės
1. Kalbinių įgūdžių formavimas:
• Žaidimas „Surask grojantį žaislą“. Paspausti grojantį žaislą, vaikučiai pradeda bėgti prie tai padariusios pedagogės ir ieško to žaislo. Vaikučiai išmoks nustatyti garso vietą. Grojantis žaislas.
• Žaidinimas „Daryk, kaip aš“. Ploti, kelti aukštyn rankutes, sukioti delniukus, duoti ranką, glostyti, mojuoti. Vaikučiai suvoks veiksmus, mokysis juos įvardyti.
• Žaidimas „Kas kalba?“ Suaugusiesiems išdalinti korteles su gyvūnų skleidžiamų garsų pavadinimais ir gyvūnų atvaizdais (mū-mū, au-au, miau, iha-ha, cyp-cyp ir t.t). Suaugusieji po vieną turi pasakyti gyvūno garsą, vaikai prieina prie to, kuris sako garsą, tada suaugusysis parodo paveikslėlį ir įvardina gyvūną. Vaikai pakartoja. Vaikučiai mokysis įsiklausyti nekalbinius garsus ir juos skirti. Paveikslėliai su gyvūnų atvaizdais ir kortelės su garsų pavadinimais.
2. Žodyno plėtimas:
• Žaidimas „Tyrinėju knygas“. Išdalinti suaugusiesiems kietais lapais knygeles. Skatinti vaikus versti knygelių puslapius, pamatant vis kitą daiktą. Suaugusiesiems pavadinti daiktus, parodant juos pirštu; prašyti vaiko parodyti daiktą, kuris tik ką buvo pavadintas; skatinti vaiką patį sakyti daikto pavadinimą. Vaikučiai mokysis tarti naujus žodžius. Vaikiškos knygelės kietais lapais.
• Žaidimas „Atrandu žodžius“. Pamokyti vaikutį paduoti rankutę, kai sakoma „Labas“; padaryti „atia, atia“; parodyti, koks jis didelis – rankutė pakeliam aukštyn; parodyti „nėra, neturiu“ – rodomi tušti delnukai arba rankos išskečiamos į šonus; „myliu“ – kitas apkabinamas ir kt.
• Žaidimas „Kur nosytė ir …?“ Paprašyti vaiko parodyti savo, suaugusiojo arba lėlės (ar kito žaislo) nosytę, akytę, rankutę, kojytę ir kt. Išmoks vardinti pagrindines žmogaus kūno dalis. Lėlė, meškutis, kiškis ir t.t.
3. Smulkiosios motorikos lavinimas. Plėšyti, gniaužyti, čeženti popieriaus, celofano lapus. Išlavinta smulkioji motorika padės greičiau formuotis kalbos įgūdžiams. Popieriaus, celofano lapai.

REKOMENDACIJOS SUAUGUSIESIEMS, LAVINANT VAIKŲ KALBĄ NAMUOSE:

1. Mankštinti liežuvį, lūpas, skruostus.
2. Skirti balso intonacijas (pvz.: lėlytės sūpavimas a-a-a: piktas, džiaugsmingas, ilgas, trumpas, garsus, tylus).
3. Išskirti nekalbinį garsą iš eilės garsų (pvz.: suploti rankutėm, kai išgirsi kačiuko garsą ir t.t.).
4. Lavinti taktilinius pojūčius: piešti ant vaikučio nugarytės ar delniuko pagaliuką, tašką, rutuliuką, varnelę ir t.t. ir įvardinti, o paskui – vėl piešti ir leisti vaikui spėti. Leisti vaikučiui mėginti piešti ant mamos ar tėčio nugaros, o suaugusiesiems bandyti spėti.
5. Rodyti ir pavadinti vaikui kūno dalis, drabužius, daiktus, žaislus, gyvūnus, augalus, tai, kas jį supa artimiausioje aplinkoje.
6. Pavadinti artimuosius: mama, tėtis, senelis, senelė, brolis, sesuo, dėdė, teta; sakyti jų vardus.
7. Pavadinti atliekamus veiksmus: eina, sėdi, vairuoja ir kt.

JUDĖJIMAS

Turinys  Veiksenos  Laukiami rezultatai  Priemonės
1. Lipimas, ropinėjimas, pralindimas. Paskatinti lipti aukštyn ir žemyn, ropinėti, minkštais sportiniais čiužiniais. Stiprės kojų, rankų raumenys, lavinsis orientacija. Minkštų sportinių priemonių komplektas.
2. Bėgimas. Gaudyti vaiką, skatinant jį bėgti; suaugusiajam bėgti, kad gaudytų vaikas. Išmoks bėgti nurodyta kryptimi.
3. Šokinėjimas. Padrąsinti šokinėti ant batuto, kai yra laikomas suaugusiojo. Lavės koordinacija, pusiausvyra. Batutas.
4. Lipimas, čiuožimas. Padėti vaikui užlipti ant čiuožynės ir padrąsinti nučiuožti žemyn. Nebijos aukščio, mokysis saugiai lipti aukštyn ir nusileisti žemyn. Čiuožynės.
5. Žaidimai su gimnastikos kamuoliais. Sėdėti, gulėti ant kamuolio, prilaikant suaugusiajam. Lavės pusiausvyra, stiprės visi raumenys. Gimnastikos kamuoliai.
6. Žaidimai su mažais kamuoliais. Spirti, ridenti, sugauti kamuolį, taikyti į tikslą.  Lavės akių-kojų koordinacija. Įvairūs kamuoliai.
7. Pūtimas. Nupūsti plunksnelę, popieriaus skiautelę. Gerės plaučių ventiliacija, didės plaučių gyvybinė talpa.  Plunksnos, pūkai, popierius.
8. Masažas (saulytės, lietučio, draustinio). Pasiguldžius vaiką ant kelių, glostyti jo nugarą delnais, švelniai tuksenti pirštų galais, kumščiais. Stiprės nugaros raumenys, gerės kraujotaka, vaikas nusiramins.
9. Emocinis atsipalaidavimas. Klausytis smagios, judrios muzikos, miško, jūros garsų. Vaikas atsipalaiduos, bus linksmesnis, drąsesnis.  Diskai su garsais, parinkta muzika.

IV SKYRIUS
SIŪLYTINOS TEMOS POKALBIŲ VALANDĖLĖMS SU SUAUGUSIAISIAIS:

1. „Vienerių-dvejų metų vaikas: koks jis?“.
2. „Darželis ar namų aplinka?“
3. „Kodėl mažyliai kandžiojasi?“
4. „Gyvūnai vaiko gyvenime“.
5. „Penkios priežastys nustoti sakyti „Šaunuolis!“.
6. Lietuvos Higienos norma HN 75:2010 „įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai.
7. Savivaldybės sprendimai dėl vaikų išlaikymo darželyje.
8. Vaikų maitinimas darželyje.

V SKYRIUS
VAIKO PASIEKIMŲ VERTINIMAS

    Į mokyklėlę mažieji „pumpurėliai“ su mamytėmis, tėveliais, močiutėmis, seneliais, auklėmis ar kitais suaugusiaisiais renkasi kartą per savaitę balandžio mėn.. Visos vaikučių pastangos yra apdovanojamos pedagogių ir juos atvedusių suaugusiųjų plojimais ir pagyrimais, šypsenomis, paglostymais.
Išauginti vaiką – tai pats sunkiausias ir atsakingiausias darbas kiekvieno žmogaus gyvenime. Linkime, kad mūsų mažieji turėtų linksmą, saugią ir turiningą vaikystę, o jų artimieji džiaugtųsi, matydami savo mažylių gebėjimus.

VI SKYRIUS
TĖVAMS DALINAMI LANKSTINUKAI

1. Atmintinė tėveliams prieš pradedant vaikui lankyti darželį.
2. Stiprus imunitetas – skydas nuo ligų.
3. Kaip išvengti kvėpavimo organų ligų ir kaip lengviau nuo jų pagyti.
4. Judėjimas – gyvasties šaltinis.
5. Ką skaityti?
6. Žaidinimai – geros dvasinės ir fizinės būsenos dalis.
7. Emocinės paramos ir pagalbos būdai ikimokyklinukui.
8. Žaisdami gausinkime žodyną.
9. Žmogus – gamtos vaikas.
10. „Renkuosi darželį“.
11. Kaip išvengti adaptacijos problemų?

VII SKYRIUS
NAUDOTA LITERATŪRA IR INFORMACIJOS ŠALTINIAI

1. Sud. O. Mockevičienė. Ankstyvojo ugdymo vadovas. Vilnius, 2001.
2. Etninės kultūros ugdymo metodinės rekomendacijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams.
Prieiga internete http://www.upc.smmlt/ugdymas/ikimokyklinis/medziaga.php
3. Metodinės rekomendacijos ikimokyklinio ugdymo programai rengti. Vilnius, 2006.

Skip to content