Menu Close

Korupcijos prevencijos programos

PATVIRTINTA
Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ direktoriaus
2021 m. birželio 9  d. įsakymu Nr. V-31

KUPIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ”
2021–2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.    Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“  2021-2023 metų korupcijos prevencijos
programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. IX-1537, Padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607 „Dėl Padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2-185 „Dėl Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą.
2.    Programoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos korupcijos
prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose.
3.    Programa skirta korupcijos prevencijai užtikrinti Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje
„Obelėlė“  (toliau – Darželis).
4.    Programos tikslas – nustatyti pagrindinius kovos su korupcija Darželyje tikslus ir uždavi-
nius, korupcijos prevencijos subjektus, jų teises ir pareigas korupcijos prevencijos srityje, vienyti Darželio bendruomenės pastangas įgyvendinant korupcijos prevenciją, siekti aktyvinti visuomenės paramą įgyvendinant numatytas kovos su korupcija priemones, skatinti visuomenės nepakantumą korupcijai.
5.    Programos veiklos kryptys yra:
5.1.    korupcijos prevencija – veiksminga ir kryptinga korupcijos prevencijos priemonių
sistema;
5.2.    antikorupcinis švietimas – antikorupcinės kultūros plėtojimas, į antikorupcinę veiklą
įtraukiant visuomenę, skatinant nepakantumą korupcijai bei didinant visuomenės pasitikėjimą Darželiu.
6.     Programa įgyvendinama pagal Darželio tarybos patvirtintą Programos įgyvendinimo
priemonių planą (toliau – Priemonių planas).

II SKYRIUS
APLINKOS ANALIZĖ

7.    2020  m.  sausio  23 d.  „Transparency  International“  (toliau – TI)  pristatė  2019 m.
„Korupcijos suvokimo indekso“ (toliau – KSI) rezultatus, kurie parodo, kiek šalyje suvokiama valstybės bei savivaldybių tarnautojų ir politikų korupcija (matuojama 100 balų skalėje: 100 balų žymi labai skaidrią valstybę, 0 – labai korumpuota).
8.    Įvertinus šiuos rezultatus Lietuvoje 2019 m. matoma, kad rezultatai pakilo per vieną pozi-
ciją į viršų į gavo 60 balų pirmą kartą per 5 metus, prieš tai rezultatai nesikeitė  jau ketvirtus metus iš eilės – tiek 2018 m., tiek 2017 m. , tiek 2016 m. ir 2015 m. Lietuva gavo 59 balus. Lietuva tarp Europos Sąjungos valstybių iš 28 užima 15 vietą, pernai buvo 16–18.  Pasaulio valstybių žemėlapyje iš 180 Lietuva užima 35-ąją vietą ir pakilo 3 pozicijomis į viršų. Tuo tarpu kitos kaimyninės šalys, kaip pavyzdžiui Baltarusija, užima 66 vietą, Lenkija – 41 vietą. Pernai Lietuva užėmė 18 vietą. Lyginant Baltijos šalių KSI, Lietuva užima vidurinę poziciją, pirmąją vietą užleisdama Estijai (74 balų), bet aplenkdama Latviją (56 balai).
9.    Lietuvos KSI nuo 2012 m. išaugo 6 balais, o vieta pakilo net 11 pozicijų. Atsižvelgus į
tai, kad Lietuvoje KSI per tiriamąjį laikotarpį padidėjo 6 balais, darytina prielaida, kad Lietuvoje korupcijos lygio daroma žala galimai mažėja.
10.    Dabartinė Vyriausybė yra nusprendusi savo sėkmę mažinant korupciją matuoti ir pagal
pokyčius KSI. Vyriausybės programoje nurodyta, kad 2021 m. Lietuvos KSI bus 71 balas. Tuo metu Nacionalinėje kovos su korupcija programoje (NKKP), patvirtintoje 2015 m., numatyta, kad 2019 m. Lietuvos balas KSI neturėtų būti mažesnis nei 65.
11.     Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimo centras 2019 m gruodžio – 2020 m. sausio mėnesį
atliko tyrimą „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2019“, kurį inicijavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, atliko visuomenės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“.  Šio tyrimo tikslas – įvertinti korupcinę situaciją Lietuvoje bei palyginti ją su ankstesnių metų rezultatais, uždaviniai:  įvertinti tikslinių grupių požiūrį į korupciją, korupcijos paplitimą įvairiose institucijose, nustatyti respondentų korupcinę patirtį, įvertinti antikorupcinį potencialą. Tyrime dalyvavo trys tikslinės grupės: Lietuvos gyventojai verslo įmonių vadovai  ir valstybės tarnautojai.
12.    Korupciją, kaip  aktualiausią  Lietuvos problemą,  36 proc. apklaustų gyventojų  nurodė 4
vietoje,  tuo tarpu tik 23 proc. valstybės tarnautojų nurodė, kad tai rimta problema ir skyrė tik 7 vietą iš 18 pozicijų. Kaip labiausiai paplitusias korupcijos formas 70 proc. gyventojų nurodė  nepotizmą (giminių ir bičiulių protegavimas), papirkimas (kyšio davimas) liko trečioje vietoje (58 proc.). Atvirame klausime apie labiausiai korumpuotas institucijas gyventojai dažniausiai minėjo sveikatos apsaugos institucijas (47 proc., mažėjimas 3 proc.); teismą (37 proc., padidėjo 10 proc.),  Seimą  (30 proc., sumažėjo 2 proc.) ir savivaldybes (23 proc., sumažėjo 1 proc.). Kalbant apie Korupcijos paplitimą institucijose, savivaldybės yra 4 vietoje (20 proc.), į viršutines pozicijas užleidžiant teismą (35 proc.), politines partijas (34 proc.), LR Seimą (32 proc.), prokuratūrą (24 proc.). Vertinant gyventojų apklausas dėl korupcijos paplitimo savivaldybių institucijose, pirmauja viešųjų pirkimų skyriai (20 proc.), statybos skyriai (12 proc.), savivaldybių įmonės, taryba, meras  (8 proc.).
13.    Vertinant Lietuvos antikorupcinį potencialą, iki 2016 m. buvo stebimas jo stiprėjimas, o
2019 m. matomos nevienareikšmės potencialo kitimo tendencijos. Pavyzdžiui, apie korupciją yra pasirengę pranešti 22 proc. gyventojų (5 proc. daugiau nei 2018 m.), 32 proc. įmonių vadovų (3 proc. mažiau nei 2016 m.) ir 54 proc. valstybės tarnautojų (12 proc. daugiau nei 2016 m.).
14.    Asmenys nėra linkę dalyvauti antikorupcinėje veikloje. 9 proc. gyventojų nurodė, kad
norėtų dalyvauti antikorupcinėje veikloje (1 proc. daugiau nei 2018 m.), o valstybės tarnautojų – 52 proc. (29 proc. daugiau nei 2016 m.). Gyventojų požiūris į įgyvendinamas Korupcijos prevencijos mažinimo priemones Lietuvoje: 19 proc. gyventojų girdėjo, 56 proc. apie jas negirdėjo. Gyventojų manymas, kad įgyvendinamos korupcijos prevencijos mažinimo priemonės padės sumažinti korupcijos lygį Lietuvoje, pasiskirstė po 30 proc., nors 2016 m. 28 proc. teigė, kad priemonės padės sumažinti korupcijos lygį Lietuvoje. Iš to galima daryti išvadą, kad gyventojų pasitikėjimas priemonių veiksmingumu nors ir ne žymiai, bet kyla.
15.    Tyrimo duomenimis visuomenės nuomone, lyginant su 2016 m.,  sumažėjo korupcijos kaip
problemos svarba. Padaugėjo nurodančių, kad sumažėjo korupcijos mastai per 5 metus ir per 12  mėnesių. Mažėja kyšių prievartavimo ir davimo indeksai, mažėja korupcinė patirtis. Per du metus išaugo žinomumas, kur kreiptis dėl korupcinių įvykių. Nepakantumas korupcijai ir kyšininkavimui išlieka tame pačiame lygmenyje.
16.    Remiantis  šiuo  sociologiniu  tyrimu,  kuris  atskleidžia  svarbiausias  korupcijos  plitimo
priežastis institucijose, manytina, kad Programa turi būti kreipiama į Darželio autoriteto stiprinimą, procedūrų skaidrumą ir paslaugų suteikimo operatyvumą, didesnį dėmesį skirti  Darželio bendruomenei,  ją aktyviau įtraukiant į antikorupcinę veiklą.
17.    Laisvosios rinkos instituto 2019 metų vertinimu, Kupiškio rajono savivaldybė užėmė 48–
50 vietą tarp mažųjų savivaldybių, šia vieta dalijasi su Akmenės ir Kelmės rajono savivaldybėmis. Tarp geriausiai įvertintų sričių pateko „Transportas“, „Komunalinės paslaugos“. Aukštesni balai skirti švietimo ir valdymo srityse.
18.    Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Kupiškio vaikų
lopšelio-darželio „Obelėlė“ 2019–2021 m. korupcijos prevencijos priemonių plane, patvirtintame Darželio direktoriaus 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-99 „Dėl Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ 2019-2021 m. korupcijos prevencijos priemonių plano patvirtinimo“ Darželyje įgyvendinamos šios Kovos su korupcija programos priemonės:
18.1.    Darželio internetinėje svetainėje skelbiamos planuojamų pirkimų suvestinės, Darželio
viešųjų pirkimų taisyklės. Darželio direktoriaus metinėse ataskaitose atsiskaitoma už paramos Darželiui lėšų panaudojimą;
18.2.    užtikrinant skaidrų Mokymo lėšų gavimą bei mokytojų atlyginimų skaičiavimą,
tvarkomos ugdytinių ir pedagogų duomenų bazės;
18.3.    apibrėžiant antikorupcines nuostatas ir teisinės atsakomybės priemones, peržiūrimi
Darželio darbuotojų pareigybių aprašymai;
18.4.    užtikrinant Darželiui skirtų biudžeto lėšų naudojimo skaidrumą ir viešumą, ūkvedys
viešai paskelbia  informaciniame stende apie biudžeto lėšų panaudojimą;
18.5.    ugdant nepakantumo korupcijai pilietinę poziciją, pažymint Tarptautinę antikorupcijos
dieną  (gruodžio 9 d.), Darželyje organizuojami pokalbiai su darbuotojais ir priešmokyklinio amžiaus vaikais;
18.6.    vykdant Darželio bendruomenės narių, steigėjo informavimą apie Darželio ugdomąją,
finansinę ir ūkinę veiklą,  Metinė direktoriaus veiklos ataskaita ir Metinė Darželio veiklos ataskaita svarstoma Mokytojų, Darželio tarybų posėdžiuose, Savivaldybės tarybos posėdyje, skelbiama Darželio internetinėje svetainėje.

III SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

19.   Pirmasis  Programos tikslas – nustatyti priežastis korupcijai pasireikšti Darželyje ir jas šalinti.
20. Uždaviniai pirmajam Programos tikslui pasiekti – nustatyti veiklos sritis, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.
21. Antrasis tikslas – siekti didesnio Darželio veiklos sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo, atskaitingumo visuomenei.
22. Uždaviniai antrajam Programos tikslui pasiekti:
22.1. vertinti viešųjų pirkimų konkursų sąlygas, ar nėra požymių reikštis korupcijai, kai prekių, darbų ar paslaugų kaina didesnė nei 50 000 eurų;
22.2. siekti viešųjų ir privačiųjų interesų skaidrumo;
22.3. nuolatinė korupcijos programos kontrolė.
23. Trečiasis tikslas – supažindinti Darželyje dirbančius asmenis  su korupcijos keliamu pavojumi, skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms.
24. Uždaviniai trečiajam Programos tikslui įgyvendinti:
24.1. vykdyti akcijas, renginius, dalyvauti seminaruose korupcijos prevencijos klausimais Darželyje;
24.2. vaikų  informavimas apie neigiamas korupcijos pasekmes, skatinimas netoleruoti korupcijos ir parodyti jos daromą žalą.

IV SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI

25. Programos efektyvumas vertinamas pagal kokybinius ir kiekybinius kriterijus:
25.1. įgyvendintų Programos priemonių skaičių;
25.2. neįgyvendintų Programos priemonių skaičių;
25.3. atliktų  vertinimų skaičių;
25.4. sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių skaičiaus santykį su viešai paskelbtų viešųjų pirkimų sutarčių skaičiumi;
25.5. laiku ir tinkamai pateiktų privačių interesų deklaracijų skaičių;
25.6. Darželio darbuotojų, dalyvavusių antikorupciniuose mokymuose, skaičių;
25.7. suorganizuotų renginių korupcijos prevencijos klausimais skaičių.
Įgyvendinimo vertinimo kriterijai, atsižvelgiant į numatytas priemones, gali būti keičiami, remiantis Programoje numatytais vertinimo kriterijais, apimant visapusišką jų įgyvendinimą.

V SKYRIUS
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA, VERTINIMAS, ATSKAITOMYBĖ, KONTROLĖ, KEITIMAS, PAPILDYMAS IR ATNAUJINIMAS

26. Programai įgyvendinti sudaromas Programos įgyvendinimo priemonių planas, kurio priemonių įvykdymo laikotarpis sutampa su Programos įgyvendinimo pradžia ir pabaiga.
27. Programoje nurodytų priemonių įgyvendinimo organizavimą ir kontrolę atlieka Darželio direktorius. Vykdydamas šią funkciją, Darželio direktorius turi teisę kviesti Programos vykdytojus papildomai informacijai ir paaiškinimams pateikti.
28. Įgyvendinamų korupcijos prevencijos priemonių stebėseną ir koordinavimą atlieka Darželio Antikorupcijos komisija.
29. Antikorupcijos komisija parengia Programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo praėjusiais metais ataskaitą ir iki kovo 31 d. pateikia ją Darželio tarybai ir skelbia viešai.
Asmuo, atsakingas  už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę  įstaigoje,  vieną kartą  per metus, pasibaigus metams, ne vėliau kaip iki kovo 1 dienos, Antikorupcijos komisijai teikia
(vertinimo  funkcija)  susistemintą (apibendrintą) informaciją (Programos  ir priemonių plano  įgyvendinimo  išvadą-ataskaitą) apie priemonių plano įgyvendinimo eigą, pasiektus rezultatus bei informaciją apie priemonių plano įgyvendinimo metu identifikuotas problemas, dėl kurių gali būti nepasiekti tam tikri Programos tikslai ir uždaviniai arba laiku neįvykdytos priemonių plano priemonės. Antikorupcijos komisija apibendrina ataskaitą ir per  protingą  terminą (ne ilgesnį kaip 20 darbo dienų) teikia Programos ir priemonių plano įgyvendinimo išvadą-ataskaitą Darželio tarybai. Tokia informacija skelbiama Darželio interneto svetainėje.
30. Darželio darbuotojai, tėvai (globėjai, rūpintojai) gali teikti pasiūlymus dėl Programos ir (ar) priemonių plano keitimo ir (ar) papildymo Programoje nurodytų priemonių įgyvendinimo organizavimą ir kontrolę atliekantiems subjektams.
31. Pasiūlymai dėl Programos ir priemonių plano nuostatų atnaujinimo nagrinėjami ir apie jų nagrinėjimo rezultatus suinteresuoti subjektai informuojami raštu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių nustatyta tvarka ir terminais.
32. Programa pagal poreikį ir atsižvelgiant į Antikorupcijos komisijos pateiktą Programos ir priemonių plano priemonių įgyvendinimo  išvadą-ataskaitą atnaujinama (koreguojama) Darželio tarybos  sprendimu iki einamųjų metų IV ketvirčio pabaigos.
33.     Atsižvelgus į Darželio darbuotojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) pasiūlymus, kitą reikšmingą informaciją, Programa ir priemonių planas Darželio tarybos sprendimu gali būti atnaujinti anksčiau nei numatyta 32 punkte.

VI SKYRIUS
VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE YRA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, ANALIZĖ IR VERTINIMAS

34. Siekiant užtikrinti efektyvią korupcijos prevenciją, Darželyje atliekama veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizė ir vertinimas:
34.1    . viešųjų pirkimų organizavimas Darželyje;
34.2.     efektyvus Darželio biudžeto naudojimas;
34.3.     Darželio vidaus audito organizavimas;
34.4.     vaikų mitybos organizavimas;
34.5.     vaikų priėmimo į Darželį organizavimas.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

35. Šios Programos nuostatas įgyvendina Darželio darbuotojai.
36. Šios Programos nuostatų įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja Darželio direktorius.
37. Už šios Programos įgyvendinimą paskirti asmenys, nesilaikantys šioje Programoje nustatytų reikalavimų, atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
38. Su Programa ir priemonių planu pasirašytinai supažindinami Darželio darbuotojai.

_________________________

Skip to content