Menu Close

Korupcijos prevencijos programos

                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                          Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“

                                                                                          Direktoriaus 2024 m. kovo 7  d.

                                                                                          įsakymu Nr. V-23

 

KUPIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ”

2024–2026 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

 I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ 2024-2026 metų korupcijos prevencijos programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2024–2026 metų veiksmų planu, patvirtintu Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2024-01-25 sprendimu Nr. TS-5 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2024–2026 metų veiksmų plano patvirtinimo“  ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą.

2. Programoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

3. Programa skirta korupcijos prevencijai užtikrinti Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Obelėlė“  (toliau – Darželis).

4. Programos tikslas – nustatyti pagrindinius kovos su korupcija Darželyje tikslus ir uždavinius, korupcijos prevencijos subjektus, jų teises ir pareigas korupcijos prevencijos srityje, vienyti Darželio bendruomenės pastangas įgyvendinant korupcijos prevenciją, siekti aktyvinti visuomenės paramą įgyvendinant numatytas kovos su korupcija priemones, skatinti visuomenės nepakantumą korupcijai.

5. Programos veiklos kryptys yra:

5.1. korupcijos prevencija – veiksminga ir kryptinga korupcijos prevencijos priemonių sistema;

5.2.  antikorupcinis švietimas – antikorupcinės kultūros plėtojimas, į antikorupcinę veiklą įtraukiant visuomenę, skatinant nepakantumą korupcijai bei didinant visuomenės pasitikėjimą Darželiu.

6. Programa įgyvendinama pagal Darželio tarybos patvirtintą Programos įgyvendinimo priemonių planą (toliau – Priemonių planas).

II SKYRIUS

APLINKOS ANALIZĖ

7. 2022 m. „Transparency International“ (TI) Korupcijos suvokimo indekso (KSI) tyrime Lietuvai skirti 62 balai iš 100 galimų ir 33 vieta 180 šalių sąraše. Lietuva užima 12 vietą tarp Europos Sąjungos (ES) valstybių.

Įvertinus rezultatus Lietuvoje – 2021 metais gavo 61 balą ir užėmė 13 vietą  (2020 m. –  60 balų, 2019 m. – 60 balų, tiek 2018 m., tiek 2017 m. , tiek 2016 m. ir 2015 m. Lietuva gavo 59 balus) tarp Europos Sąjungos valstybių ir Pasaulio valstybių žemėlapyje iš 180 Lietuva užėmė 35-ąją vietą. 2022 m. Estija gavo 74 balus ir užėmė 14 vietą (2021 m. – 74 balai ir 13 vieta), Latvija gavo 59 balus ir užėmė 39 vietą (2021 m. – 59 balai ir 36 vieta), Lenkija – 55 balus ir užėmė 45 vietą (2021 m. – 56 balai ir 42 vieta), Baltarusija – 39 balus ir 91 vietą (2021 m. – 41 balas ir 82 vieta), Rusija – 28 balus ir 137 vietą (2021 m. – 29 balai ir 136 vieta). Lietuvos KSI nuo 2012 m. išaugo 8 balais, o vieta pakilo net 15 pozicijų. Atsižvelgus į tai, kad Lietuvoje KSI per tiriamąjį laikotarpį padidėjo 8 balais, darytina prielaida, kad Lietuvoje korupcijos lygio daroma žala galimai mažėja.

8. 2023 m. vasario–kovo mėnesiais Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“ atliko tyrimą „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2022 / 2023“, kurį inicijavo LR specialiųjų tyrimų tarnyba. Buvo tiriamos trys tikslinės grupės: Lietuvos gyventojai, verslo įmonių vadovai ir valstybės tarnautojai. Tyrimo tikslas – įvertinti korupcinę situaciją Lietuvoje bei palyginti ją su ankstesnių metų rezultatais. Tyrimo uždaviniai: įvertinti tikslinių grupių požiūrį į korupciją, korupcijos paplitimą įvairiose institucijose, nustatyti respondentų korupcinę patirtį, įvertinti antikorupcinį potencialą, sprendimų priėmimo atvirumą Lietuvoje.

Tarp Lietuvos gyventojams aktualių problemų korupcija užima 5-ą vietą. Kaip labai rimtą problemą korupciją nurodė 34 proc. gyventojų. Lyginant su 2021 m. nurodžiusių, kad korupcija yra rimta problema, yra vienu procentiniu punktu mažiau, tai žemiausia rodiklio reikšmė nuo  2007 m. Įmonių vadovai korupciją, kaip labai rimtą problemą, paminėjo 7-oje vietoje – 24 proc. (2021 m. – 26 proc.), o valstybės tarnautojai – 5-oje vietoje – 32 proc. (2021 m. – 31 proc.). Tarp įvairių tikslinių grupių pastebimas tolimesnis korupcijos, kaip problemos, reikšmės mažėjimas.

Kaip labiausiai paplitusius korupcinius reiškinius („labai paplitę“) gyventojai nurodė naudojimąsi tarnybiniu automobiliu asmeniniais tikslais – 32 proc., kai asmuo gydytojui atsidėkoja pinigais po sėkmingai atliktos operacijos – 30 proc., kai per pažintis yra įsidarbinama į valstybės instituciją – 25 proc.  Labai dažnai buvo minimos tokios korupcijos formos kaip nepotizmas, politinių partijų narių protegavimas. Šios situacijos buvo dažniausiai minimos ir ankstesniais metais.

Atvirame klausime 2022 m. gyventojų nuomone labiausiai korumpuotos institucijos: gydymo įstaigos – 52 proc., Seimas – 35 proc., teismai – 33 proc., savivaldybės  – 24 proc., partijos – 16 proc. Lyginant su 2021 m., rečiau yra minimi teismai. Įmonių atstovų nuomone, labiausiai korumpuotos yra gydymo įstaigos – 36 proc., antroje vietoje teismai – 27 proc., trečioje vietoje – savivaldybės – 25 proc. Kaip ir ankstesniuose tyrimuose, valstybės tarnautojai atvirame klausime kaip labiausiai korumpuotas įstaigas nurodė sveikatos apsaugos institucijas – 53 proc. Toliau seka savivaldybės – 40 proc.,  Seimas – 32 proc. ir teismai – 28 proc. Taigi, visoms trims tikslinėms grupėms atvirame klausime labiausiai korumpuotų institucijų ketvertukas yra tas pats: gydymo įstaigos, teismai, Seimas ir savivaldybės.

Dėl korupcijos paplitimo gyventojai pirmiausiai kaltina valstybės tarnautojus 73 proc., teisėjus 71 proc., prokurorus 72 proc., politikus 72 proc. Padaugėjo kaltinančių savo aplinką, save. Įmonių vadovai dėl korupcijos pirmiausiai kaltina valstybės tarnautojus 74 proc. Valstybės tarnautojai dėl korupcijos labiausiai kaltina politikus 78 proc., teisėjus 77 proc.

Į klausimą, kokios institucijos ir socialinės grupės labiausiai gali prisidėti prie korupcijos mažinimo, gyventojai dažniausiai atsakė, kad tai STT – 56 proc. (buvo 58 proc.), Seimas – 50 proc. (buvo 45 proc.), teisėsaugos institucijos – 49 proc. (buvo 52 proc.). Valstybės tarnautojai pirmiausiai nurodė LR Seimą – 71 proc., teisėsaugos institucijas – 66 proc., STT – 63 proc.

58 proc. gyventojų žino, kur kreiptis, norint pranešti apie korupcijos atvejį (tai didžiausia rodiklio reikšmė nuo 2007 m.). Dažniausiai būtų kreipiamasi į STT (61 proc. nuo žinančių). 76 proc. įmonių vadovų žino, kur kreiptis, norint pranešti apie korupcijos atvejį (tai didžiausia rodiklio reikšmė nuo 2007 m.). Dažniausiai buvo nurodoma STT (73 proc.). Dar daugiau žino, kur reikėtų kreiptis, valstybės tarnautojai – 84 proc.

Svarbiausiu informacijos šaltiniu apie korupcijos procesus gyventojams išlieka televizija (49 proc.), palaipsniui didėja internetinės žiniasklaidos svarba (28 proc.). Įmonių vadovams pirmoje vietoje yra internetinė žiniasklaida 51 proc. (didžiausia rodiklio reikšmė nuo 2007 m.), o televizija antroje – 32 proc. Valstybės tarnautojams televizijos ir internetinės žiniasklaidos vaidmuo yra apylygis – 33 proc. ir 31 proc.

Virš pusės (56 proc.) apklaustų gyventojų nurodė, kad savivaldybės darbo kokybę vertina pagal viešųjų paslaugų kokybę. 32proc. apklaustųjų per 12 mėn. kreipėsi į savivaldos ar savivaldybės atstovus. Dažniausiai buvo kreipiamasi į savivaldybės administracijos darbuotojus ir į seniūną. Geriausiai buvo įvertintas bendravimas su seniūnu (68 proc. – vertinimas puikiai / gerai). Savivaldos ar savivaldybės įstaigų atstovų darbas buvo įvertintas greičiau gerai (26 proc.), negu greičiau blogai (7 proc.). Dauguma (56 proc.) pateikė neutralius įverčius. Tik 5 proc. gyventojų žino apie vietos politikų / savivaldybės darbuotojų kontaktus su interesų grupėmis (49 proc. nežino). Vertindami savivaldybės veiklos skaidrumą 15 proc. nurodė, kad veikla skaidri, 16 proc. – neskaidri, bet pateikė neutralius vertinimus.

Remiantis šiuo sociologiniu tyrimu, kuris atskleidžia svarbiausias korupcijos plitimo priežastis institucijose, manytina, kad Plane turi būti kreipiama į Savivaldybės autoriteto stiprinimą, procedūrų skaidrumą, paslaugų suteikimo operatyvumą ir viešumą, didesnį dėmesį skirti Savivaldybės įstaigoms, įmonėms, seniūnijoms, bendruomenėms jas aktyviau įtraukiant į antikorupcinę veiklą.

9. Laisvosios rinkos instituto 2022 metų vertinimu, tarp mažųjų savivaldybių Kupiškio rajonas Lietuvos savivaldybių indekse pagal finansinį tvarumą ir investicinę aplinką (turėdamas 37 balus) kartu su Telšių, Kaišiadorių ir Lazdijų rajonais dalijasi 43–46 vietas.

10. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ 2021–2023 m. korupcijos prevencijos priemonių plane, patvirtintame Darželio direktoriaus 2021 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-32 „Dėl Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ 2021-2023 m. korupcijos prevencijos priemonių plano patvirtinimo“ Darželyje įgyvendinamos šios Kovos su korupcija programos priemonės:

10.1.Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) skelbiamos vykdytų pirkimų suvestinės. Visi pirkimai  fiksuojami  Pirkimų valdymo sistemoje Ecocost. Darželio direktoriaus metinėse ataskaitose atsiskaitoma už paramos Darželiui lėšų panaudojimą;

10.2. užtikrinant skaidrų Mokymo lėšų gavimą bei mokytojų atlyginimų skaičiavimą, tvarkomos ugdytinių ir pedagogų duomenų bazės;

10.3. apibrėžiant antikorupcines nuostatas ir teisinės atsakomybės priemones, peržiūrimi Darželio darbuotojų pareigybių aprašymai;

10.4. užtikrinant Darželiui skirtų biudžeto lėšų naudojimo skaidrumą ir viešumą, ūkvedys viešai paskelbia  informaciniame stende apie biudžeto lėšų panaudojimą;

10.5. ugdant nepakantumo korupcijai pilietinę poziciją, pažymint Tarptautinę antikorupcijos dieną  (gruodžio 9 d.), Darželyje organizuojami pokalbiai su darbuotojais ir priešmokyklinio amžiaus vaikais;

10.6. vykdant Darželio bendruomenės narių, steigėjo informavimą apie Darželio ugdomąją, finansinę ir ūkinę veiklą,  Metinė direktoriaus veiklos ataskaita ir Metinė Darželio veiklos ataskaita svarstoma Mokytojų, Darželio tarybų posėdžiuose, Savivaldybės tarybos posėdyje, skelbiama Darželio internetinėje svetainėje.

III SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

11. Pirmasis  Programos tikslas – nustatyti priežastis korupcijai pasireikšti Darželyje ir jas šalinti.

12. Uždavinys pirmajam Programos tikslui pasiekti – nustatyti veiklos sritis, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

13. Antrasis tikslas – siekti didesnio Darželio veiklos sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo, atskaitingumo visuomenei.

14. Uždaviniai antrajam Programos tikslui pasiekti:

14.1. vertinti viešųjų pirkimų konkursų sąlygas, ar nėra požymių reikštis korupcijai, kai prekių, darbų ar paslaugų kaina didesnė nei 50 000 eurų;

14.2. siekti viešųjų ir privačiųjų interesų skaidrumo;

14.3. nuolatinė korupcijos programos kontrolė.

15. Trečiasis tikslas – supažindinti Darželyje dirbančius asmenis su korupcijos keliamu pavojumi, skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms.

16. Uždaviniai trečiajam Programos tikslui įgyvendinti:

16.1. vykdyti akcijas, renginius, dalyvauti seminaruose korupcijos prevencijos klausimais Darželyje;

16.2. vaikų  informavimas apie neigiamas korupcijos pasekmes, skatinimas netoleruoti korupcijos ir parodyti jos daromą žalą.

IV SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI

 17. Programos efektyvumas vertinamas pagal kokybinius ir kiekybinius kriterijus:

17.1. įgyvendintų Programos priemonių skaičių;

17.2. neįgyvendintų Programos priemonių skaičių;

17.3. atliktų  vertinimų skaičių;

17.4. sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių skaičiaus santykį su viešai paskelbtų viešųjų pirkimų sutarčių skaičiumi;

17.5. laiku ir tinkamai pateiktų privačių interesų deklaracijų skaičių;

17.6. Darželio darbuotojų, dalyvavusių antikorupciniuose mokymuose, skaičių;

17.7. suorganizuotų renginių korupcijos prevencijos klausimais skaičių.

Įgyvendinimo vertinimo kriterijai, atsižvelgiant į numatytas priemones, gali būti keičiami, remiantis Programoje numatytais vertinimo kriterijais, apimant visapusišką jų įgyvendinimą.

V SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA, VERTINIMAS, ATSKAITOMYBĖ, KONTROLĖ, KEITIMAS, PAPILDYMAS IR ATNAUJINIMAS

 

18. Programai įgyvendinti sudaromas Programos įgyvendinimo priemonių planas, kurio priemonių įvykdymo laikotarpis sutampa su Programos įgyvendinimo pradžia ir pabaiga.

19. Programoje nurodytų priemonių įgyvendinimo organizavimą ir kontrolę atlieka Darželio direktorius. Vykdydamas šią funkciją, Darželio direktorius turi teisę kviesti Programos vykdytojus papildomai informacijai ir paaiškinimams pateikti.

20. Įgyvendinamų korupcijos prevencijos priemonių stebėseną ir koordinavimą atlieka Darželio Antikorupcijos komisija.

21. Antikorupcijos komisija parengia Programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo praėjusiais metais ataskaitą ir iki kovo 31 d. pateikia ją Darželio tarybai ir skelbia viešai.

Asmuo, atsakingas  už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę  įstaigoje,  vieną kartą  per metus, pasibaigus metams, ne vėliau kaip iki kovo 1 dienos, Antikorupcijos komisijai teikia (vertinimo  funkcija)  susistemintą (apibendrintą) informaciją (Programos  ir priemonių plano  įgyvendinimo  išvadą-ataskaitą) apie priemonių plano įgyvendinimo eigą, pasiektus rezultatus bei informaciją apie priemonių plano įgyvendinimo metu identifikuotas problemas, dėl kurių gali būti nepasiekti tam tikri Programos tikslai ir uždaviniai arba laiku neįvykdytos priemonių plano priemonės. Antikorupcijos komisija apibendrina ataskaitą ir per  protingą  terminą (ne ilgesnį kaip 20 darbo dienų) teikia Programos ir priemonių plano įgyvendinimo išvadą-ataskaitą Darželio tarybai. Tokia informacija skelbiama Darželio interneto svetainėje.

22. Darželio darbuotojai, tėvai (globėjai, rūpintojai) gali teikti pasiūlymus dėl Programos ir (ar) priemonių plano keitimo ir (ar) papildymo Programoje nurodytų priemonių įgyvendinimo organizavimą ir kontrolę atliekantiems subjektams.

23. Pasiūlymai dėl Programos ir priemonių plano nuostatų atnaujinimo nagrinėjami ir apie jų nagrinėjimo rezultatus suinteresuoti subjektai informuojami raštu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių nustatyta tvarka ir terminais.

24. Programa pagal poreikį ir atsižvelgiant į Antikorupcijos komisijos pateiktą Programos ir priemonių plano priemonių įgyvendinimo  išvadą-ataskaitą atnaujinama (koreguojama) Darželio tarybos  sprendimu iki einamųjų metų IV ketvirčio pabaigos.

25. Atsižvelgus į Darželio darbuotojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) pasiūlymus, kitą reikšmingą informaciją, Programa ir priemonių planas Darželio tarybos sprendimu gali būti atnaujinti anksčiau nei numatyta 32 punkte.

VI SKYRIUS

VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE YRA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, ANALIZĖ IR VERTINIMAS

26. Siekiant užtikrinti efektyvią korupcijos prevenciją, Darželyje atliekama veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizė ir vertinimas:

26.1. viešųjų pirkimų organizavimas Darželyje;

26.2. efektyvus Darželio biudžeto naudojimas;

26.3. Darželio vidaus audito organizavimas;

26.4. vaikų mitybos organizavimas;

26.5. vaikų priėmimo į Darželį organizavimas.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 27. Šios Programos nuostatas įgyvendina Darželio darbuotojai.

28. Šios Programos nuostatų įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja Darželio direktorius.

29. Už šios Programos įgyvendinimą paskirti asmenys, nesilaikantys šioje Programoje nustatytų reikalavimų, atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

30. Su Programa ir priemonių planu pasirašytinai supažindinami Darželio darbuotojai.

 

_________________________

 

 

 

 

 

Skip to content