Menu Close

Paslaugų kainoraštis

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMO PASLAUGĄ KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO IR TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2022 m. kovo 31 d. Nr. TS-74

Kupiškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 ir 10 punktais, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 11 dalimi ir atsižvelgdama į Kupiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pasitarimo 2022 m. kovo 7 d. protokolą Nr. 3, Kupiškio rajono savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

  1. 1.  Patvirtinti Atlyginimo dydžio už vaikų išlaikymo paslaugą Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigose nustatymo ir taikymo tvarkos aprašą (pridedama).
  2. 2. Nustatyti, kad Atlyginimo dydžio už vaikų išlaikymo paslaugą Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigose nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo 6.1–6.4, 13.2.2 papunkčiai įsigalioja 2022 m. balandžio 1 d., o 7–9 punktai įsigalioja 2022 m. rugsėjo 1 d.
  3. 3. Pripažinti netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimą Nr. TS-185 „Dėl įmokos už vaikų išlaikymo paslaugą Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais.
  4. 4. Apie šį sprendimą paskelbti spaudoje, o visą sprendimą – Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

Savivaldybės meras                                                                                                                                   Dainius Bardauskas

 

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos

2022 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. TS-74

ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMO PASLAUGĄ KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO IR TAIKYMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Atlyginimo dydžio už vaikų išlaikymo paslaugą Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigose nustatymo ir taikymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir specialiojo ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo programas Kupiškio mokykloje „Varpelis“, Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Saulutė“, Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Obelėlė“, Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelyje-darželyje, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje ir Kupiškio r. Subačiaus gimnazijos Noriūnų Jono Černiaus pagrindinio ugdymo skyriuje (toliau – Ugdymo įstaiga), išlaikymo nustatymą, lengvatų taikymą, mokėjimo terminus ir tvarką.
2. Aprašo tikslas – sudaryti sąlygas Savivaldybės Ugdymo įstaigoms tenkinti vaikų poreikius, sudarant sąlygas ugdymui ir maitinimui.
3. Nustatytą atlyginimo dydį už vaikų išlaikymo paslaugą (toliau – Atlyginimas) moka tėvai (globėjai) ar kiti teisėti vaiko atstovai.

II SKYRIUS
ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMO PASLAUGĄ NUSTATYMAS

4. Atlyginimą sudaro dvi dalys: atlyginimas už maitinimą bei atlyginimas ugdymo inventoriui, priemonėms įsigyti ir kitoms reikmėms tenkinti.
5. Atlyginimas už maitinimą Ugdymo įstaigose – 100 proc. dienos maitinimo išlaidų.
6. Atlyginimas ugdymo inventoriui, priemonėms įsigyti ir kitoms reikmėms tenkinti diferencijuojamas pagal Ugdymo įstaigų veiklos specifiką ir ugdymo modelius:
6.1. Kupiškio mokyklos „Varpelis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio specialiojo ugdymo grupėje, lavinamosiose klasėse ir socialinių įgūdžių ugdymo klasėse: nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d. – 13 Eur/mėn.; vasaros mėnesiais – 0,62 Eur už vieną vaiko lankytą dieną; karantino ir (ar) ekstremaliosios situacijos metu visą ugdymo procesą organizuojant nuotoliniu būdu šis mokestis nemokamas;
6.2. Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Saulutė“, Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Obelėlė“, Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelyje-darželyje, Kupiškio mokyklos „Varpelis“ bendrojo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, jungtinėse grupėse: nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d. – 8 Eur/mėn.; vasaros mėnesiais – 0,38 Eur už vieną vaiko lankytą dieną; karantino ir (ar) ekstremaliosios situacijos metu visą ugdymo procesą organizuojant nuotoliniu būdu šis mokestis nemokamas;
6.3. Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos (Jaunimo g. 2, Kupiškis) priešmokyklinio ugdymo grupėje (ugdymas vykdomas ilgiau nei 4 val.) nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d. – 5 Eur/mėn., vasaros mėnesiais – 0,24 Eur už vieną vaiko lankytą dieną; karantino ir (ar) ekstremaliosios situacijos metu visą ugdymo procesą organizuojant nuotoliniu būdu šis mokestis nemokamas;
6.4. Kupiškio r. Subačiaus gimnazijos Noriūnų Jono Černiaus pagrindinio ugdymo skyriaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, jungtinėse grupėse:
6.4.1. kai ugdymas vykdomas 4 val. per dieną: nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d. –  4 Eur/mėn., vasaros mėnesiais – 0,19 Eur už vieną vaiko lankytą dieną; karantino ir (ar) ekstremaliosios situacijos metu visą ugdymo procesą organizuojant nuotoliniu būdu šis mokestis nemokamas;
6.4.2. kai ugdymas vykdomas 10,5 val. per dieną: nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d. –  8 Eur / mėn.; vasaros mėnesiais –– 0,38 Eur už vieną vaiko lankytą dieną; karantino ir (ar) ekstremaliosios situacijos metu visą ugdymo procesą organizuojant nuotoliniu būdu šis mokestis nemokamas.
7. Atlyginimo už maitinimą dydis vaikams, kurių amžius iki 3 metų:
7.1. pusryčiai – 0,55 Eur;
7.2. pietūs – 1,10 Eur;
7.3. vakarienė – 0,55 Eur.
8. Atlyginimo už maitinimą dydis vaikams, kurių amžius 3 metai ir daugiau:
8.1. pusryčiai – 0,65 Eur;
8.2. pietūs – 1,30 Eur;
8.3. vakarienė – 0,65 Eur.
9.  Kupiškio mokyklos „Varpelis“ lavinamąsias, socialinių įgūdžių ugdymo klases lankančių mokinių atlyginimo už maitinimą dydis:
9.1.  pusryčiai – 0,70 Eur;
9.2.  pietūs  – 1,60 Eur;
9.3. pavakariai – 0,60 Eur;
9.4.  vakarienė – 0,70 Eur.
10. Leisti tėvams rinktis vaikų maitinimų per dieną skaičių, bet ne trumpesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui (nuo kalendorinio mėnesio pradžios iki jo pabaigos).
11. Šiuo Aprašu nustatytas atlyginimas už maitinimą netaikomas Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje.
12. Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdomiems vaikams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra paskirtas nemokamas maitinimas, atlyginimas už maitinimą (pietus arba pusryčius ir pietus) netaikomas. Atlyginimas už maitinimą netaikomas socialinę pašalpą gaunančių šeimų vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas (kai ugdymas vykdomas ilgiau nei 4 val./d.).

III SKYRIUS
ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMO PASLAUGĄ LENGVATŲ TAIKYMAS

13. Atlyginimas už maitinimą nemokamas vaikui nelankant Ugdymo įstaigos:
13.1. ir pateikus pateisinančius dokumentus:
13.1.1. vaiko ligos metu (Ugdymo įstaigos nustatyta tvarka pateikus nustatytos formos dokumentą);
13.1.2. abiejų ar vieno iš tėvų (globėjų) ar kitų teisėtų vaiko atstovų kasmetinių atostogų metu;
13.1.3. motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu;
13.1.4. tėvų (globėjų) ar kitų teisėtų vaiko atstovų nemokamų atostogų metu ir kitų darbo grafike ar kitame darbovietės išduotame dokumente numatytų / nurodytų nedarbo / poilsio dienų metu;
13.2. kitais atvejais:
13.2.1. priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniams nelankant Ugdymo įstaigos mokinių atostogų metu;
13.2.2. kai lauko temperatūra minus 20°C ir daugiau, plius 30°C ir daugiau, karantino ir (ar) ekstremaliosios situacijos metu visą ugdymo procesą organizuojant nuotoliniu būdu;
13.2.3. vasarą (birželio–rugpjūčio mėnesiais);
13.2.4. jeigu Ugdymo įstaigoje vyksta remonto darbai, sutrikęs vandens, elektros, šildymo tiekimas;
13.2.5. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nevykdoma Ugdymo įstaigos veikla.
14. Atlyginimas už maitinimą pateikus pateisinančius dokumentus mažinamas 50 procentų šiais atvejais:
14.1. vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (kitas miręs);
14.2. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba vaikui (vaikams) yra nustačiusi vidutinį ar sunkų neįgalumo lygį, 18 m. ir vyresniam mokiniui – 0–55 procentų darbingumo lygį;
14.3. šeima augina tris ir daugiau vaikų iki 18 metų (jei nustatytas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis, 0–55 procentų darbingumo lygis – iki 21 m.), taip pat ir vyresnių, jei jie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, išskyrus suaugusiųjų klases jose, ar aukštojo mokslo institucijų dieninėse studijose.
15. Už pateiktų pateisinančių dokumentų teisingumą atsako vaiko tėvai (globėjai) ar kiti teisėti vaiko atstovai.
16. Tėvai (globėjai) ar kiti teisėti vaiko atstovai, nuslėpę ar pateikę neteisingus duomenis Atlyginimo lengvatai gauti, privalo šią lengvatą suteikusiai Ugdymo įstaigai grąžinti neteisėtai gautos lengvatos dydžio pinigines lėšas.

IV SKYRIUS
ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMO PASLAUGĄ SURINKIMAS

17. Dokumentai, kuriais vadovaujantis taikomos Atlyginimo lengvatos, pateikiami priimant vaiką į Ugdymo įstaigą ir atnaujinami atsiradus naujoms aplinkybėms, o vėliau – vieną kartą per metus, iki rugsėjo 1 dienos. Laiku nepateikus reikiamų dokumentų, Atlyginimas skaičiuojamas bendra tvarka. Pateikus dokumentus, Atlyginimas taikant lengvatą nustatomas nuo kito mėnesio 1 dienos.
18. Ugdymo įstaigos vadovas vykdo Atlyginimo surinkimo laiku kontrolę.
19. Atlyginimas turi būti sumokamas už praėjusį mėnesį iki kiekvieno mėnesio 15 dienos. Laiku nesumokėjus Atlyginimo už du mėnesius iš eilės, Ugdymo įstaigos vadovas turi teisę išbraukti vaiką iš Ugdymo įstaigą lankančių vaikų sąrašo, prieš tai raštu informavęs tėvus (globėjus) ar kitus teisėtus vaiko atstovus.
20. Skolos už Atlyginimą ar neteisėtai gautą Atlyginimo lengvatą iš tėvų (globėjų) ar kitų teisėtų vaiko atstovų išieškomos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_________________

Skip to content