Menu Close

Įstaigos nuostatai

PATVIRTINTA
Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
2018 m. balandžio d. sprendimu Nr. TS-120

KUPIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Kupiškio  vaikų lopšelio-darželio  „Obelėlė“   nuostatai  (toliau – Nuostatai)
reglamentuoja  Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ (toliau – Lopšelis-darželis) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, Lopšelio-darželio grupę,  paskirtį, ugdymo kalbą, ugdymo formas, ugdymo proceso organizavimo būdus, vykdomas švietimo programas, veiklos teisinį pagrindą, veiklos  sritis, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas,  Lopšelio-darželio teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą  į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, turtą, lėšas, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę, Lopšelio-darželio veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
2.  Lopšelio-darželio oficialusis pavadinimas – Kupiškio vaikų lopšelis-darželis
„Obelėlė“, trumpasis pavadinimas – Kupiškio vaikų l.-d. „Obelėlė“. Lopšelis-darželis   įregistruotas   Juridinių   asmenų   registre,    kodas 190041371.
3. Lopšelio-darželio įsteigimo data – 1987 m. lapkričio 12 d. Lopšelis-darželis savo veiklą pradėjo 1994 m. spalio 6 d. (pagal registravimo pažymėjimą).
4. Lopšelio-darželio teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
5. Lopšelio-darželio priklausomybė – savivaldybės įstaiga.
6. Lopšelio-darželio savininkas – Kupiškio rajono savivaldybė, adresas Vytauto g. 2, LT-40115, Kupiškis.
7. Lopšelio-darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kupiškio rajono savivaldybės taryba, kuri:
7.1. tvirtina Lopšelio-darželio nuostatus;
7.2. nustato vaikų priėmimo į Lopšelį-darželį tvarką;
7.3. skiria į pareigas ir iš jų atleidžia Lopšelio-darželio direktorių;
7.4. priima sprendimą dėl Lopšelio-darželio pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
7.5. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;
7.6. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme ir kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
8. Lopšelio-darželio buveinė – P. Mažylio g. 16, LT-40123  Kupiškis.
9. Lopšelio-darželio grupė: ikimokyklinio ugdymo  mokykla, kodas – 3110.
10. Lopšelio-darželio tipas: ikimokyklinio ugdymo mokykla.
11. Lopšelio-darželio    paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-
darželis.
12. Ugdymo kalba – lietuvių.
13. Ugdymo forma –  grupinio ir pavienio ugdymosi. Ugdymo proceso organizavimo
būdas – kasdienis.
14. Vykdomos švietimo programos:  ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa.
15. Lopšelis-darželis    yra   viešasis   juridinis    asmuo,   turintis    antspaudą su
valstybės herbu ir Lopšelio-darželio pavadinimu, galintis turėti antspaudą su Kupiškio rajono savivaldybės herbu ir Lopšelio-darželio pavadinimu,   atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,  švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

II SKYRIUS
LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS SRITIS  IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS

16. Lopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas, kodas 85.
17. Lopšelio-darželio švietimo veiklos rūšys pagal galiojantį Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos generalinio direktoriaus:
17.1. Lopšelio-darželio pagrindinė švietimo veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
17.2. Kitos švietimo veiklos rūšys:
17.2.1. priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20;
17.2.2. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
17.2.3. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
17.2.4. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
17.2.5. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.
17.3. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
17.3.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
17.3.2. nuosavo arba nuomojamojo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
17.3.3. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
17.3.4. vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91;
17.3.5. kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla, kodas 94.99;
17.3.6. poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla, kodas 55.20.
18. Lopšelio-darželio veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines vaiko galias, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolimesniam sėkmingam ugdymui(si) mokykloje.
19. Lopšelio-darželio veiklos uždaviniai:
19.1. užtikrinti kokybišką ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programų vykdymą;
19.2. tenkinti vaikų pažinimo, ugdymosi, saviraiškos ir kitus poreikius;
19.3. teikti vaikams reikiamą švietimo ir kitą pagalbą;
19.4. užtikrinti sveiką ir saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams ugdymo(-si) aplinką.
20. Vykdydamas jam pavestus uždavinius, lopšelis-darželis atlieka šias  funkcijas:
20.1. rengia ikimokyklinio ugdymo programą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu;
20.2. formuoja ir įgyvendina ugdymo turinį  pagal Lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programą  ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, atsižvelgdamas į Lopšelio-darželio bendruomenės, vaikų poreikius ir interesus, Lopšelio-darželio veiklos įsivertinimo duomenis;
20.3. vykdo ugdymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės ugdymą;
20.4. sudaro sąlygas vaikų saviugdos ir saviraiškos poreikių tenkinimui, perduoda tautos tradicijas, papročius, kalbą;
20.5. rengia ir įgyvendina sveikatos stiprinimo ir kitas programas, projektus, konkursus, varžybas, šventes;
20.6. teikia švietimo informacinę, pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą vaikui;
20.7 atlieka pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimą, prireikus, kreipiasi į Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybą dėl vaikų specialiųjų poreikių įvertinimo, specialiojo ugdymo  ir (ar) švietimo pagalbos jiems skyrimo Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
20.8. pasirenka nuoseklią, ilgalaikę, socialines ir emocines kompetencijas ugdančią prevencinę programą, apimančią patyčių, smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą ir sudaro sąlygas kiekvienam vaikui nuolat joje dalyvauti, įgyvendindama Švietimo ir mokslo ministro patvirtintas rekomendacijas dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose;
20.9. inicijuoja, kuria ir dalyvauja ugdymo paslaugas plėtojančiuose, ugdymo kokybę, vaikų ugdymo(si) pažangą gerinančiuose projektuose;
20.10. švietimo kokybei gerinti vykdo švietimo stebėseną, Lopšelio-darželio veiklos įsivertinimą, mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų atestaciją, ugdymo pasiekimų vertinimą ir kita;
20.11. sudaro sąlygas darbuotojų profesiniam tobulėjimui ir jų kvalifikacijos tobulinimui;
20.12. užtikrina  teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią ugdymosi ir darbo aplinką;
20.13. kuria ir turtina ugdymo(si) aplinkas;
20.14. tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu organizuoja mokamas papildomas paslaugas (būrelius, ekskursijas ir kt.) teisės aktų nustatyta tvarka;
20.15. viešai skelbia informaciją apie Lopšelio-darželio veiklą teisės aktų  nustatyta tvarka;
20.16. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

III SKYRIUS
LOPŠELIO-DARŽELIO TEISĖS IR PAREIGOS

21. Lopšelis-darželis, įgyvendindamas tikslą ir uždavinius, atlikdamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę:
21.1. parinkti ugdymo(si) metodus ir veiklos būdus, užtikrinančius geros kokybės švietimą;
21.2. kurti naujus ugdymo ir ugdymosi modelius, inicijuoti, vykdyti ir dalyvauti savivaldybės, šalies ir tarptautiniuose švietimo projektuose ir programose;
21.3. bendradarbiauti su  fiziniais ir juridiniais asmenimis, organizacijomis, įstatymų nustatyta tvarka jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;;
21.4. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo  nustatyta tvarka;
21.5. teikti projektų paraiškas papildomiems finansiniams ir kitiems ištekliams pritraukti;
21.6. teikti atlygintinas paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka;
21.7. kreiptis į Kupiškio rajono savivaldybės tarybą dėl Lopšelio-darželio nuostatų papildymo ir keitimo;
21.8. naudotis kitomis teisėmis, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.
22. Lopšelio-darželio pareigos:
22.1. užtikrinti Lopšelio-darželio tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, funkcijų atlikimą, ugdymo programų vykdymą, geros kokybės švietimą;
22.2. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;
22.3. užtikrinti, kad  vaikai nuolat dalyvautų bent vienoje nuoseklioje, ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje, apimančioje smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą, įgyvendinant pateiktas Švietimo ir mokslo ministro patvirtintas rekomendacijas  dėl smurto prevencijos įgyvendinimo Lopšelyje-darželyje;
22.4. sukurti saugią aplinką, kad vaikai būtų apsaugoti nuo smurto Lopšelyje-darželyje ir jo teritorijoje, įvairių tipų patyčių, pastebėjus smurtą ar patyčias imtis veiksmų Lopšelyje-darželyje nustatyta tvarka;
22.5. užtikrinti ugdymo sutarčių sudarymą ir jose numatytų įsipareigojimų vykdymą;
22.6. užtikrinti atvirumą vietos bendruomenei, viešai skelbti informaciją apie Lopšelio-darželio veiklą;
22.7. vykdyti Lopšelio-darželio nuostatų ir kitų teisės aktų reikalavimus.
23. Pedagogų, vaikų, tėvų (globėjų, rūpintojų) teises, pareigas ir atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas.

IV SKYRIUS
LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

24. Lopšelio-darželio veikla organizuojama pagal:
24.1. direktoriaus patvirtintą Lopšelio-darželio strateginį planą, kuriam yra pritarę Lopšelio-darželio taryba ir Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo;
24.2. direktoriaus patvirtintą Lopšelio-darželio metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Lopšelio-darželio taryba;
24.3. direktoriaus patvirtintą Lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programą, kuriai yra pritarę Lopšelio-darželio taryba ir Kupiškio rajono savivaldybės  taryba;
24.4. Lietuvos Respublikos  švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo programą;
24.5. kitus lokalius teisės aktus (tvarkas, taisykles, reglamentus ir pan.).
25. Lopšeliui-darželiui vadovauja direktorius. Direktorių viešo konkurso būdu į pareigas penkeriems metams skiria ir iš jų atleidžia, jo pareigybės aprašymą tvirtina Kupiškio rajono savivaldybės taryba teisės aktų nustatyta tvarka. Direktorius pavaldus ir atskaitingas Kupiškio rajono savivaldybės tarybai.
26. Direktorius:
26.1. vadovauja Lopšelio-darželio strateginio, metinio veiklos plano, švietimo programų, rekomendacijų dėl smurto prevencijos įgyvendinimo Lopšelyje-darželyje priemonių įgyvendinimui,  rengimui, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui;
26.2. tvirtina Lopšelio-darželio struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
26.3. analizuoja Lopšelio-darželio veiklos ir valdymo išteklių būklę, stebi, analizuoja, vertina Lopšelio-darželio veiklą, ugdymo rezultatus, inicijuoja Lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimą;
26.4. teisės aktų nustatyta tvarka skiria ir atleidžia pedagogus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis bei aptarnaujantį personalą, tvirtina jų pareigybių aprašymus;
26.5. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;
26.6. užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, Pedagogų etikos kodekso reikalavimų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;
26.7. užtikrina pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą, sudaro sąlygas jų kvalifikacijos tobulinimui;
26.8. rūpinasi Lopšelio-darželio intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą, kontroliuoja, kaip laikomasi darbų ir civilinės saugos reikalavimų;
26.9. plėtoja bendradarbiavimą su vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), palaiko ryšius su Lopšelio-darželio veikla susijusiomis institucijomis, vietos bendruomene, rėmėjais, švietimo įstaigomis ir kitomis organizacijomis;
26.10. atstovauja Lopšeliui-darželiui kitose institucijose;
26.11. sudaro Lopšelio-darželio vardu sutartis;
26.12. rengia Lopšelio-darželio direktoriaus metų veiklos ataskaitą, kiekvienais metais teikia ją svarstyti Lopšelio-darželio tarybai bei paskelbia viešai;
26.13. inicijuoja Lopšelio-darželio savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;
26.16. imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba vaikui, kuris patyrė smurtą, prievartą, seksualinį ar kitokio pobūdžio išnaudojimą ir apie tai informuoja suinteresuotas institucijas;
26.17. atlieka kitas teisės aktuose ir Lopšelio-darželio direktoriaus pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
27. Lopšelio-darželio direktoriaus atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Lopšelyje-darželyje, už demokratinį Lopšelio-darželio valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Lopšelio-darželio tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Lopšelio-darželio veiklos rezultatus, Lopšelio-darželio finansinę, ūkinę veiklą, turto naudojimą ir disponavimą juo.
28. Lopšelio-darželio direktoriui sergant, išvykus į komandiruotę, atostogų metu arba nesant Lopšelyje-darželyje dėl kitų pateisinamų priežasčių, jo funkcijos vykdomos Lopšelio-darželio direktoriaus pareigybės aprašyme nustatyta tvarka.
29. Lopšelio-darželio metodinei veiklai organizuoti sudaroma pedagogų Metodinė grupė:
29.1. Metodinės grupės nariai yra visi pedagogai: auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, muzikos mokytojas, pagalbos vaikui specialistai, neformaliojo švietimo mokytojai.
29.2. Metodinei grupei vadovauja, jos veiklą organizuoja bei koordinuoja Metodinės grupės pirmininkas – direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
29.3. Metodinės grupės susirinkimai šaukiami ne rečiau kaip 3 kartus per metus. Prireikus, gali būti šaukiamas neeilinis Metodinės grupės susirinkimas.
29.4. Metodinės grupės susirinkimai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau du trečdaliai narių, nutarimai priimami atviru balsavimu, susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma.
29.5. Metodinės grupės susirinkimus kviečia Metodinės grupės pirmininkas.
30. Metodinės grupės kompetencijos ir įgaliojimai:
30.1. rengia Metodinės grupės darbo planą metams;
30.2. rengia ikimokyklinio ugdymo ir kitas programas;
30.3. analizuoja vaikų ugdymo rezultatus, poreikius, problemas;
30.4. inicijuoja naujų ugdymo metodų bei būdų taikymą darbe, numato ugdomųjų veiklų integravimo galimybes;
30.5. teikia pasiūlymus ir rekomendacijas direktoriui dėl ugdymo turinio planavimo, vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo būdų;
30.6. organizuoja metodinės patirties sklaidą;
30.7. skatina pedagogų kūrybiškumą, atvirumą inovacijoms ir kaitai;
30.8. teikia siūlymus direktoriui dėl ugdymo priemonių užsakymo;
30.9. padeda adaptuotis naujai pradėjusiems dirbti pedagogams;
30.10. aptaria ir teikia siūlymus dėl pedagogų kvalifikacijos tobulinimo.

V SKYRIUS
LOPŠELIO-DARŽELIO SAVIVALDA

31. Lopšelio-darželio taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausioji Lopšelio-darželio savivaldos institucija, sudaryta iš pedagogų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vietos bendruomenės atstovų.
32. Taryba telkia Lopšelio-darželio pedagogų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vietos bendruomenę demokratiniam Lopšelio-darželio valdymui, padeda kolegialiai nagrinėti ir spręsti Lopšeliui-darželiui aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems Lopšelio-darželio interesams, atlieka visuomeninę Lopšelio-darželio valdymo priežiūrą.
33. Tarybos nariu gali būti asmuo, turintis žinių bei gebėjimų, padedančių siekti įstaigos strateginių tikslų ir įgyvendinti Lopšelio-darželio misiją. Lopšelio-darželio nariu negali būti to paties Lopšelio-darželio direktorius, valstybės politikai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai.
34. Tarybos sudėtis: 3 Lopšelyje-darželyje nedirbantys vaikų tėvai (globėjai, rūpintojai), 3 pedagogai, 1 Kupiškio miesto bendruomenės atstovas. Taryba atnaujinama kas dvejus metus.
35. Į Tarybą tris tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja Lopšelio-darželio visuotinis tėvų susirinkimas atviru balsavimu, balsų dauguma, tris pedagogus – Pedagogų taryba, atviru balsavimu, balsų dauguma.
36. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip tris kartus per metus. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Esant reikalui, gali būti sušauktas neeilinis Tarybos posėdis.
37. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu pirmajame naujai išrinktos Tarybos posėdyje. Pirmininkas kviečia tarybos posėdžius, jiems pirmininkauja, ruošia medžiagą, kviečia reikiamus asmenis. Naujai išrinktos Tarybos pirmąjį posėdį kviečia senosios Tarybos pirmininkas. Lopšelio-darželio Tarybos sekretorius renkamas atviru balsavimu, balsų dauguma pirmame naujai išrinktos Tarybos posėdyje.
38. Į Lopšelio-darželio tarybos posėdžius gali būti kviečiami pedagogai, vaikų tėvai (globėjai, rūpintojai), administracijos atstovai ir kiti su Lopšelio-darželio bendruomenės veikla susijusių įstaigų, organizacijų atstovai, kurie nėra Lopšelio-darželio tarybos nariai.
39. Lopšelio-darželio direktorius gali dalyvauti Tarybos posėdžiuose be teisės balsuoti.
40. Lopšelio-darželio direktorius iš naujo teikia svarstyti tuos Tarybos sprendimus, kurie prieštarauja Lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams ar kitiems teisės aktams.
41. Taryba:
41.1. teikia siūlymus dėl Lopšelio-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
41.2. svarsto Lopšelio-darželio strateginį planą, metinį Lopšelio-darželio veiklos planą, Lopšelio-darželio darbo tvarkos taisykles, kitus Lopšelio-darželio veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Lopšelio-darželio direktoriaus ir jiems pritaria;
41.3. kiekvienais metais vertina Lopšelio-darželio direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos Kupiškio rajono savivaldybės tarybai;
41.4. teikia siūlymus Lopšelio-darželio direktoriui dėl Lopšelio-darželio nuostatų pakeitimo ar papildymo, Lopšelio-darželio vidaus struktūros tobulinimo;
41.5. pasirenka Lopšelio-darželio veiklos įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką, analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo;
41.6. deleguoja atstovus stebėtojo teisėmis dalyvauti pretendentų į pedagogo pareigas atrankoje;
41.7. svarsto Lopšelio-darželio lėšų naudojimo klausimus;
41.8. teikia siūlymus Lopšelio-darželio direktoriui dėl Lopšelio-darželio veiklos tobulinimo;
41.9. svarsto   Pedagogų, Metodinės grupės ar Lopšelio-darželio bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Lopšelio-darželio direktoriui;
41.10. teikia siūlymus dėl saugių vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo;
41.11. renka narius į Lopšelio-darželio Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisiją;
41.12. vykstant konkursui į Lopšelio-darželio direktoriaus pareigas, teikia kandidatus į konkurso komisijos sudėtį teisės aktų nustatyta tvarka;
41.13. turi teisę gauti informaciją apie Lopšelio-darželio veiklą;
41.14. vykdo kitas teisės aktais Lopšelio-darželio tarybos kompetencijai priskirtas funkcijas.
42. Lopšelio-darželio tarybos pirmininkas kas metai pateikia Tarybos veiklos ataskaitą visuotiniame Lopšelio-darželio bendruomenės narių susirinkime.
43. Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.
44. Pedagogų taryba – nuolat veikianti Lopšelio-darželio savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Lopšelio-darželio direktorius, visi Lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai.
45. Pedagogų tarybai vadovauja Lopšelio-darželio direktorius. Tarybos sekretorių renka pedagogų tarybos nariai pirmame naujų mokslo metų Pedagogų tarybos posėdyje.
46. Pedagogų taryba dirba vadovaudamasi Pedagogų tarybos nuostatais, kuriuos tvirtina Lopšelio-darželio direktorius.
47. Pedagogų tarybos posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams ir ne rečiau kaip vieną  kartą  per tris mėnesius. Esant reikalui, gali būti šaukiamas neeilinis Pedagogų tarybos posėdis. Posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Pedagogų tarybos narių. Nutarimai priimami atviru balsavimu, dalyvavusių narių balsų dauguma, jei balsai pasiskirsto po lygiai, sprendžiamasis balsas priklauso Pedagogų tarybos pirmininkui.
48. Pedagogų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Lopšelio-darželio direktoriaus teikiamais klausimais.
49. Pedagogų taryba:
49.1. inicijuoja Lopšelio-darželio kaitos procesus;
49.2. dalyvauja planuojant Lopšelio-darželio veiklą, formuoja ir koreguoja Lopšelio-darželio veiklos tikslus;
49.3. svarsto ugdymo programų įgyvendinimą, ugdymosi rezultatus, analizuoja skirtingų gebėjimų vaikų ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo programas, metodus;
49.4. analizuoja specialiųjų poreikių vaikų ugdymosi problemas ir teikia siūlymus joms spręsti;
49.5. aptaria švietimo reformos įgyvendinimo ir pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, pedagogų metodinės ir dalykinės kompetencijos ugdymo galimybes;
49.6. teikia Lopšelio-darželio direktoriui, mokytojų atestacijos komisijai siūlymus dėl pedagogų kvalifikacijos tobulinimo;
49.7. atviru balsavimu renka atstovus į Lopšelio-darželio tarybą;
49.8. turi teisę gauti iš Lopšelio-darželio administracijos visą informaciją apie Lopšelio-darželio veiklą.
50. Lopšelyje-darželyje veikia grupių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetai:
50.1. Lopšelio-darželio  grupės tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetas atviru balsavimu renkamas  grupės tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkime iš 3 narių;
50.2. grupės tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetui vadovauja susirinkimo išrinktas vadovas;
50.3. grupės tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetas su grupių auklėtojais  aptaria vaikų ugdymo(si) pasiekimus ir pažangą, elgesio, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti grupių renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, teikia siūlymų vaikų ugdymo organizavimo, saugumo užtikrinimo ir kitais vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualiais klausimais Lopšelio-darželio tarybai ir direktoriui;
50.4. deleguoja atstovus į Lopšelio-darželio tarybą.
51. Lopšelio-darželio savivaldos institucijų veiklą reglamentuoja Lopšelio-darželio nuostatai.


VI SKYRIUS
DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ  DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

52. Lopšelio-darželio darbuotojus priima į darbą ir atleidžia iš darbo Lopšelio-darželio direktorius Lietuvos respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
53. Lopšelio-darželio darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
54. Pedagogų ir švietimo pagalbą mokiniui teikiančių specialistų atestacija vykdoma Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Lopšelio-darželio vadovai ir kiti pedagoginiai darbuotojai kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
LOPŠELIO-DARŽELIO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

55. Lopšelis-darželis valdo patikėjimo teise perduotą Savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.
56. Lopšelio-darželio lėšų šaltiniai:
56.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų Savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;
56.2. pajamos už teikiamas paslaugas;
56.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;
56.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.
57. Lopšelio-darželio lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
58. Lopšelis-darželis buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka. Lopšelio-darželio buhalterinę apskaitą vykdo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnyba.
59. Lopšelio-darželio finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.
60. Lopšelio-darželio veiklos priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Kupiškio rajono savivaldybės administracija, prireikus pasitelkdama išorinius vertintojus.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

61. Lopšelis-darželis turi interneto svetainę www.obelele.kupiskis.lm.lt., atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus. Joje skelbiama informacija visuomenei apie Lopšelio-darželio veiklą ir rezultatus.
62. Pranešimus, kuriuos remiantis Nuostatais ar Lietuvos Respublikos teisės aktais reikia paskelbti viešai, Lopšelis-darželis skelbia savo interneto svetainėje, vietinėje spaudoje.
63. Lopšelio-darželio nuostatus, jų pakeitimus, papildymus, pritarus Lopšelio-darželio tarybai, tvirtina Kupiškio rajono savivaldybės taryba.
64. Lopšelio-darželio nuostatų keitimą, papildymą inicijuoja Kupiškio rajono savivaldybės taryba, Lopšelio-darželio direktorius ar Lopšelio-darželio taryba.
65. Lopšelis-darželis reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Biudžetinių įstaigų, Švietimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Sprendimas dėl Lopšelio-darželio reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo skelbiamas vietinėje spaudoje, Savivaldybės ir Lopšelio-darželio interneto svetainėse teisės aktų nustatyta tvarka.

PRITARTA
Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“
tarybos 2018 m. kovo 28 d.
posėdžio Nr.2. protokoliniu  nutarimu

Skip to content