Menu Close

Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

PATVIRTINTA
Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“                                                 
Direktoriaus 2016 m. gruodžio 22  d.
įsakymu Nr. V-67

KUPIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ”
KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ (toliau – Darželis) korupcijos prevencijos tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja korupcijos prevencijos priemones, korupcijos prevencijos proceso organizavimą, korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo koordinavimą bei kontrolę.
2. Apraše vartojama sąvoka:
Korupcijos pasireiškimo tikimybė – prielaida, kad Darželyje „Obelėlė“, įgyvendinant jam nustatytus uždavinius, gali kilti pavojus pasireikšti korupcijai padarant korupcinio pobūdžio nusikalstamas ir kitas su korupcija susijusias veikas.

II SKYRIUS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS

3. Darželio korupcijos prevencijos priemonės yra šios:
3.1 veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas, analizė ir vertinimas;
3.2. korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano sudarymas, vykdymo koordinavimas ir kontrolė;
3.3. informacijos apie asmenis, įgaliotus vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę;
3.4 visuomenės informavimas.

III SKYRIUS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROCESO ORGANIZAVIMAS

4. Asmenys, įgalioti vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę koordinuoja ir kontroliuoja korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą Darželyje.

IV SKYRIUS
VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE YRA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, ANALIZĖ IR VERTINIMAS

5. Siekiant užtikrinti efektyvią korupcijos prevenciją, Darželyje atliekama veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizė ir vertinimas:
5.1.    viešųjų pirkimų organizavimas Darželyje;
5.2.    efektyvus Darželio biudžeto naudojimas;
5.3.     Darželio vidaus audito organizavimas;
5.4.     vaikų mitybos organizavimas;
5.5.     vaikų priėmimo į Darželį organizavimas.
6. Asmenys, įgalioti vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę, pateikia direktoriui pasiūlymus ir, vadovaudamiesi korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo kriterijais, parengia priemonių planą veiklos sritims atlikti analizę ir įvertinti iki einamųjų metų pabaigos.
7. Veiklos sričių, kuriose egzistuoja tikimybė korupcijos apraiškoms priemonių planas pristatomas darželio tarybai. Tarybai pritarus rekomenduojamos veiklos sritys gali būti įtrauktos į priemonių planą.
8. Veiklos analizė ir vertinimas atliekami kiekvienų metų IV ketvirtį.
9. Veiklos analizę ir vertinimą Darželyje atlieka asmenys, įgalioti vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę.
10. Įgalioti asmenys pateikia Darželio veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir vertinimo aprašymus Darželio direktoriui, kuris ne vėliau kaip per mėnesį priima sprendimus dėl pateiktos informacijos bei siūlymų įgyvendinimo.
11. Darželio direktorius išvadas apie veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, pateikia Darželio tarybai.

V SKYRIUS
ANTIKORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS, JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO SUDARYMAS, VYKDYMO KOORDINAVIMAS IR KONTROLĖ

12. Korupcijos prevencijos Programos priemonių planai derinami Darželio taryboje, jai pritarus, Darželio direktorius patvirtina.
13. Korupcijos prevencijos Programos priemonių vykdytojai kiekvienais metais iki sausio 1 dienos pateikia analizę už Programos priemonių įgyvendinimo organizavimą ir kontrolę atsakingiems asmenims.
14. Asmenys, įgalioti vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę, apibendrina informaciją apie priemonių įgyvendinimą ir kiekvienais metais iki vasario 1 d. teikia išvadą Darželio Tarybai.
15. Korupcijos prevencijos Programos priemonių planas skelbiami Darželio tinklapyje www.obelele.kupiskis.lm.lt

VI SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ASMENIS, ĮGALIOTUS VYKDYTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMĄ

16. Informaciją apie asmenis įgaliotus vykdyti korupcijos prevencijos programą ir jos priemones, teikia Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnyje nurodytais pagrindais.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Šio aprašo nuostatas įgyvendina Darželio darbuotojai.
18. Šio aprašo nuostatų įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja Darželio direktorius.

Skip to content