Menu Close

Išmaniojo peliaus PATS laboratorija

 

 

 

 

 

 

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ
BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0102
„IŠMANIOJO PELIAUS PATS LABORATORIJA“,
VYKDYTO KUPIŠKIO VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „OBELĖLĖ”,
ATASKAITA

 

Projektas „Išmaniojo PELIAUS pats laboratorija“ vyko 2020–2022 metais. Projekto tikslas – diegti pokyčius, skatinančius inovatyvų priešmokyklinio ugdymo grupes lankančių vaikų komunikavimo ir pažinimo kompetencijų ugdymą. Šiam tikslui pasiekti ES lėšomis Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Obelėlė” priešmokyklinio ugdymo grupėje („Šermukšniukų” grupėje) buvo įrengta laboratorija, aprūpinta šiuolaikiškomis IKT priemonėmis – planšetiniais kompiuteriais, interaktyviomis grindimis, interaktyviais „iMO-LEARN“ kubais, mėtomu mikrofonu.
Projekto metu priešmokyklinio ugdymo mokytoja kartu su logopede pravedė 150 Peliaus PATS valandėlių. Valandėlėse dalyvavo 20 priešmokyklinio amžiaus vaikų. Didelis dėmesys buvo skiriamas mokytojų savirefleksijoms, todėl vyko konsultacijos su projekto konsultante. Po kiekvienos valandėlės pedagogės, pildydamos Refleksijos užrašus, veiklas įsivertino. Vaikų pažinimo ir komunikavimo kompetencijų ūgties pokytis buvo akivaizdus. Pokytis buvo matuojamas pildant priešmokyklinio vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo aplanką metų pradžioje ir pabaigoje, t. y. du kartus per metus. Taip pat buvo atlikta priešmokyklinio amžiaus mokinių pasiekimų ir pažangos analizė 2018-2021 m. m. Tyrimo metų išaiškėjo, kad vaikų komunikavimo ir pažinimo kompetencijos pagerėjo.
Išvada: inovatyviomis priemonėmis papildant veiklą grupėje, gerėja vaikų komunikavimo gebėjimai, plečiasi žodynas, tobulėja rišlioji kalba, sparčiau ugdosi specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų tarimas ir kalba. Veiklos vaikus įtraukia, motyvuoja pažinti aplinką, skatina domėtis, įsiminti, bandyti.

Vitalija Vaitiekūnaitė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Laura Adomėlė, logopedė

 

 

 

 


 

 

Pasirašytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamas  projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0102 „Išmaniojo peliaus PATS laboratorija“.
2019 m. lapkričio 28 d. Kupiškio rajono savivaldybės administracija ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0102 „Išmaniojo peliaus PATS laboratorija“ sutartį. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų. Projektą parengė Kultūros, švietimo ir sporto skyrius. Projektui įgyvendinti skirta 90 946 eurai iš Europos Sąjungos fondų ir 1 857,60 euro iš Savivaldybės biudžeto lėšų.

Projekto ,,Išmaniojo peliaus PATS laboratorija‘‘ tikslas – diegti pokyčius, skatinančius inovatyvų priešmokyklinio ugdymo grupes lankančių vaikų komunikavimo ir pažinimo kompetencijų ugdymą. Šiam tikslui pasiekti ES lėšomis kiekvienoje iš keturių projekte dalyvausiančių institucijų bus sukurta po vieną laboratoriją – šiuolaikiškomis IKT aprūpintą virtualią ugdymo / ugdymo(-si) aplinką (planšetiniai kompiuteriai, interaktyvios grindys, interaktyvūs kubai, mėtomi mikrofonai) – kurioje vaikų kompetencijas padės plėtoti herojus – išmanusis pelius PATS (Pažink. Atrask. Tyrinėk. Sužinok.) Šiose laboratorijose tikslingas veiklas pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdomiems vaikams kiekvieną savaitę organizuos priešmokyklinio ugdymo mokytojai, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams talkins švietimo pagalbos specialistai. Projekto metu bus sudarytos sąlygos pedagogų kvalifikacijai tobulinti bei, siekiant apmąstyti ir tobulinti vaikų ugdomąją veiklą, rengiami laboratorijoje dirbusio mokytojo užrašai – ,,PATS laboratorija. Vaikų ugdymo organizavimo refleksija‘‘. Siekiant projekto tikslų, bus pasitelkiama skaitmeninių mokymų priemonių naudojimo ugdymo procese konsultantės Violėtos Deksnienės (Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“) pagalba. Projekte dalyvauja keturios veiklą tobulinančios Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigos: Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Obelėlė“, Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“, Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelis-darželis ir Kupiškio mokykla „Varpelis“. Projekto pareiškėjas – Kupiškio rajono savivaldybės administracija.                
Projekto veiklos prasidės 2020 m. vasario mėnesį veiklą tobulinančių mokyklų komandų mokymais. Projekto vadovė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Valda Tilienė.

Skip to content