Menu Close

Darbo užmokestis

Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ darbuotojų atlyginimus pateikiame vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu

Informacija apie darbo užmokestį
(vidutinis mėnesinis priskaičiuotas darbo užmokestis)

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2023 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
(Eur mėn.)
2024 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
(Eur/mėn.)
2024 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
(Eur/mėn.)
2024 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
(Eur/mėn.)
2024 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
(Eur/mėn.)
Administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui) 2 3007
Mokytojas 15 1757
Auklėtojo padėjėjas 7 1016
Virėjas 2 976
Logopedas 2 696

Įstaigos interneto svetainės srityje „Informacija apie darbo užmokestį“ pateikiami tos įstaigos darbuotojų, einančių (užimančių) vienodas (t. y. to paties pavadinimo, neatsižvelgiant į įstaigos ir (arba) struktūrinio padalinio pavadinimą) arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas (pareigybes), šių pareigų (pareigybių) pavadinimai ir šias pareigas einančių (pareigybes užimančių) darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, taip pat einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis.

Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas (užima atitinkamą pareigybę), praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

Skip to content