Menu Close

Tarybos, komitetai, komisijos

Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ taryba

Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ taryba –  aukščiausia savivaldos institucija, telkianti tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų, rėmėjų ir kitų bendruomenės narių atstovus visų   institucijos veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti.

Į Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ (toliau – Darželis) tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja visuotinis tėvų susirinkimas, pedagogus – pedagogų taryba, darbuotojus – darbuotojų susirinkimas. Darželio tarybos pirmininkas renkamas pirmajame Darželio tarybos posėdyje atviru balsavimu. Darželio direktorius negali būti tarybos pirmininku.

Darželio taryba renkama 2 metams. Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų Darželio tarybos narių. Nutarimai priimami vadovaujantis dalyvaujančių balsų dauguma. Posėdžiai vyksta vieną kartą per pusmetį.

Darželio taryba pagal savo kompetenciją turi gauti iš Darželio administracijos informaciją apie institucijos veiklą. Darželio taryba už savo veiklą atsiskaito ją rinkusiems Darželio bendruomenės nariams kartą per metus visuotiniame susirinkime. Darželio steigėjas, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, darželio direktorius nustatę, kad tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems Darželio veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo darželio tarybai juos svarstyti iš naujo. Darželio tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

Darželio tarybos funkcijos:
1) numato Darželio veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis;
2) aprobuoja Darželio veiklos programą, nuostatus, darbo tvarkos taisykles, ugdymo organizavimo tvarką;
3) vertina Darželio vadovų vadybinę veiklą, išsako nuomonę jiems atestuojantis;
4) svarsto ir aprobuoja Darželio  pajamų ir  išlaidų  sąmatą, planuoja  ir kontroliuoja jų paskirstymą, prižiūri ūkinę-finansinę veiklą;
5) aptaria   pasiūlymus  dėl   papildomojo  ugdymo,  renginių   organizavimo,   programų,  projektų ruošimo;
6) teikia  siūlymus  dėl  Darželio  darbo tobulinimo,  saugių  darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant Darželio materialinius ir intelektualinius išteklius;
7) gali  sustabdyti   kitų  savivaldos   institucijų  sprendimų   įgyvendinimą,  kol   jų  teisingumą  bei teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos;
8) ieško   būdų   bendrauti   ir  bendradarbiauti  su  kitomis  institucijomis,  savivaldos struktūromis, keičiasi patirtimi, rengia bendrus renginius, projektus, svarsto problemas;
9) skiria  atstovus  į mokytojų  atestacijos  komisiją  ir į  savivaldybės  organizuotą  atvirą konkursą laisvai direktoriaus vietai užimti stebėtojo teisėmis.

Darželio taryba:
Pirmininkė – Rasa Aukštikalnienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo);
Sekretorė – Virginija Jurevičienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo);
Narės:
Jurgita Žitkevičiūtė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo);
Monika Aviltienė, mama;
Ieva Knizikevičiūtė, mama;
Inga Matijosienė, mama;
Ligita Stapulionienė, Kupiškio miesto bendruomenės atstovė.

Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ mokytojų taryba

Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ mokytojų taryba – nuolat veikianti Darželio savivaldos institucija profesiniams bei bendruomenės ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Darželio administracija, visi Darželyje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros darbuotojai,  kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai. Mokytojų tarybai vadovauja Darželio direktorius.

Posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. Į posėdžius gali būti kviečiami ir kitų Darželio savivaldos institucijų atstovai. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 tuo metu dirbančių tarybos narių.

Mokytojų tarybos funkcijos:
1)    aptaria praktinius Darželio reformos  įgyvendinimo klausimus;
2)    analizuoja Darželio ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus;
3)    analizuoja įstaigos veiklos ir ugdymo programų realizavimą;
4)    aprobuoja ugdymo turinio dalį, atitinkančią Darželio veiklos kryptį ir regiono švietimo nuostatas;
5)    skatina inovacijų paiešką ir patirties sklaidą;
6)    kartu su Darželio logopedu, sveikatos priežiūros darbuotojais  sprendžia vaikų sveikatos, saugios veiklos, korekcijos, poilsio ir mitybos klausimus.

Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ darbo taryba

Darbo taryba – darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

Darbo taryba:
Pirmininkė – Dalia Balienė, slaugytoja, dietistė.
Sekretorė – Vitalija Vaitiekūnaitė, mokytoja (priešmokyklinio ugdymo).
Narė – Rasa Jurikienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo).

Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisija organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios  ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Vaiko gerovės komisija:
Pirmininkė –  Jurgita Naikauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Sekretorė –  Daiva Mieldažienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo);
Narės:
Laura Adomėlė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo), logopedė;
Solveiga Puišienė, logopedė;
Vitalija Vaitiekūnaitė, mokytoja (priešmokyklinio ugdymo);
Dalia Balienė, slaugytoja, dietistė.

Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“, Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelio-darželio, Kupiškio R. Rudilių Jono Laužiko universalaus daugiafunkcio centro mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, dėl mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“, Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelio-darželio, Kupiškio R. Rudilių Jono Laužiko universalaus daugiafunkcio centro mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija:
Pirmininkė – Danguolė Koženiauskienė, direktorė;
Sekretorė – Jurgita Naikauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Narės:
Jurgita Trifeldienė, Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja;
Virginija Jurevičienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo);
Laima Vaidilienė, muzikos mokytoja;
Rita Molienė, Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelio-darželio mokytoja (ikimokyklinio ugdymo).

Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ metodinė grupė

Metodinė grupė vadovauja darželio metodinei veiklai:
–          tariasi dėl  ugdymo kokybės, ugdymo turinio planavimo, ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo, ugdymo proceso aprūpinimo;
–          aptaria įstaigos pedagogų kvalifikacijos poreikius ir prioritetus;
–          aptaria metodikos naujoves, naujus teisės aktus;
–          skatina pedagogų bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaidą.

Metodinę grupę sudaro visi darželio pedagogai, administracija.  Metodinės grupės veiklai vadovauja direktoriaus pavaduotoja  ugdymui Jurgita Naikauskienė.

Grupių vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetai

Grupių vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetai renkami grupių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimuose. Grupių vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetai aptaria su  mokytojais vaikų pasiekimus ir pažangą, elgesio, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti grupių renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, teikia siūlymų Darželio tarybai ir direktoriui.

Skip to content