Menu Close

Ugdymo programa

Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Obelėlė“ vaikai ugdomi pagal šias programas ir planus:
1.    Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ ikimokyklinio ugdymo programa „Sveiki“;
2.    Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa;
3.    Tarptautinė vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai“;
4.    Socialinė-emocinė programa „Kimochis“;
5.    Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veiklos planai;
6.    Darželyje veikiančių būrelių planai.

Ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą reglamentuoja Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ ikimokyklinio ugdymo programa „Sveiki“, kuriai pritarė Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius 2021 m. liepos 21 d. įsakymu  Nr. ADV-553 „Dėl pritarimo ikimokyklinio ugdymo programoms“. Programoje veiklos turinys orientuotas į vaiko kompetencijų ugdymą.

Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą reglamentuoja  „Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa “. Ši programa patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo,  mokslo ir sporto ministro 2022m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr.V-1269.

Tarptautinės vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programos „Zipio draugai“ veiklą  koordinuoja nevyriausybinė organizacija viešoji įstaiga ,,Vaiko labui“, kurios steigėjai – Jaunimo psichologinės paramos centras ir Švietimo plėtotės centras. Programa „Zipio draugai“ – siekia geresnės emocinės vaikų savijautos, padėti jiems įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų. Tikima, kad dar vaikystėje įgiję šių gebėjimų, vaikai lengviau susidoros su kebliomis ir kritinėmis situacijomis ne tik ankstyvajame amžiuje, bet ir paauglystėje bei suaugę.  Programa  skirta  5 – 7 metų vaikams.

„Drugelių“ ir „Žirniukų“  grupėse įgyvendinama socialinė-emocinė programa „Kimochis“. Tai ugdymo programa, kur smagios veiklos padeda vaikams įgyti pasitikėjimo savimi ir išmokti spręsti socialines-emocines situacijas. Programa skirta 3-6 metų vaikams.

Nuo 2003 metų darželio bendruomenė pasirinko  sveikos gyvensenos ugdymo kryptį. Šiuo metu aktyviai dalyvaujama Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veikloje.

Vaikai, lankantys mūsų ikimokyklinio ugdymo įstaigą ir praleidžiantys joje didžiąją dienos dalį, ugdomi įvairiapusiškai. Saugoma ir stiprinama vaikų fizinė ir psichinė sveikata, plėtojami vaikų meniniai gebėjimai – veikia muzikavimo, sporto būreliai.

Kita veikla, kuriai skiriamas didelis dėmesys – pilietinis, patriotinis ugdymas. Vaikai pajunta, kad turi Gimtinę, Tėvynę, lanko artimiausius kultūros, istorijos ir gamtos paminklus, sužino apie iškilius savo krašto žmones, gimtosios vietovės praeitį, domisi tautos šventėmis, tradicijomis, papročiais.

Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Obelėlė“ įsikūręs Kraštiečių mikrorajone. Įstaigos bendrąsias ugdymo nuostatas sąlygoja tai, kad sveikos gyvensenos, patriotinio ugdymo, kultūrinio paveldo ir gamtos saugojimo patirties plėtojimui labai dėkinga aplinka.

Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Obelėlė“ gerbiama vaikų kultūra. Vaikas turi teisę laisvai reikšti savo nuomonę, laisvę ieškoti, gauti, perduoti informaciją, ir idėjas  žodine, rašytine forma, meno kūriniais ir kitais vaiko pasirinktais būdais.

Mūsų darželyje vaikas skatinamas suprasti, kad jis – visuomenės narys, todėl turi ne tik teises, bet ir pareigas: turi laikytis nustatytų elgesio normų, gerbti savo tėvus, gerbti pedagogus, kitus suaugusiuosius ir vaikus, gerbti ir tausoti kultūros ir istorijos vertybes, gamtą, visuomenės ir privačią nuosavybę.

Mieli tėveliai, jeigu Jums patiko,  kaip vaikai pas mus ugdosi, Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Obelėlė“ yra pasirengęs tapti  Jūsų vaiko gyvenimo ugdymo dalimi.

Mūsų tikslas – padėti vaikui ugdytis dažais tyrinėjančiu būsimuoju dailininku, pastatus projektuojančiu būsimuoju architektu ar inžinieriumi, gražiausias melodijas grojančiu būsimuoju muzikantu, pergalėmis savo kraštą garsinančiu būsimuoju sportininku, sėkmingai verslą plėtojančiu būsimuoju verslininku, gausų derlių išauginančiu būsimuoju ūkininku, puikiai šalį valdančiu būsimuoju prezidentu – geru, doru, darbščiu, laimingu žmogumi.

Su „Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa“ galite susipažinti svetainėje https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/svietimas-priesmokyklinis-ugdymas/priesmokyklinio-ugdymo-programa

Su Tarptautinės vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programos „Zipio draugai“ programa galite susipažinti svetainėje http://www.vaikolabui.lt

Su Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veikla galite susipažinti http://www.szelmeneliai.lt/

Būrelių veikla integruojama į Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ ikimokyklinio ugdymo  programą. 2013 m. kovo 5 d. pradėjo veiklą Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ mokyklėlės „Pumpurėliai“ programa, skirta Kraštiečių mikrorajono vienerių-dvejų metų vaikams ir jų tėvams.


Ikimokyklinio ugdymo programa (pdf) »


Skip to content